Når styret i Nord universitet samles til møte førstkommende torsdag, er en av sakene de skal ta stilling til en satsing på å styrke fagmiljøet for bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved avdelingen i Steinkjer.

Innstillingen fra rektor til styret svarer opp vedtaket om å utrede mulighetene for en slik satsing i Steinkjer i forbindelse med vedtaket om framtidig studiestruktur, der studiested Steinkjer mistet flere studieplasser- blant annet multimedieutdanningen.

Nasjonal spydspiss

I saksutredningen legges det fram tre ulike alternativer:

1 - Normal utvikling (ingen tilførte midler, lite og utydelig fagmiljø)

2- Moderat satsing (tilførsel på 8-10 mill fra Nord, styrket fag- og forskningsmiljø)

3- Spydspiss i Nord (tilføres 40 millioner + eksterne midler over en 5-årsperiode, blir et ledende fagmiljø nasjonalt som er internasjonalt anerkjent )

Rektor foreslår, med bakgrunn i en ekstern vurdering av grunnlaget for en slik satsning og etter innspill fra HHN (Handelshøgskolen) og FBA (Fakultet for biovitenskap og akvakultur), at det bygges opp et fagmiljø innenfor bioøkonomi/sirkulærøkonomi ved studiested Steinkjer. Det pekes på alternativ 3 - Spydspiss i Nord.

"Nord bør satse strategisk på bioøkonomi/sirkulærøkonomi for å styrke fagmiljøet ved HHN og FBA på studiested Steinkjer. Satsingen må legge til rette for at Nord kan ta en nasjonal og internasjonal rolle i utviklingen av det grønne feltet med utgangspunkt i biobasert verdiskaping og relevans for regionens naturgitte forhold og næringsliv. Satsningen bør ha et ambisjonsnivå i tråd med fakultetenes alternativ 3: Spydspiss i Nord, skriver rektor i sin innstilling til styret.

Gradvis oppbygging

Rektor anbefaler en gradvis oppbygging, hvor første skritt er en ny faglig stilling som skal drive oppbyggingen og utvikle et sterkt faglig fellesskap i fagmiljøet på Nord.

Målet er å etablere et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen bioøkonomi/sirkulærøkonomi på toppen av dagens aktivitet på Steinkjer. Satsingen innebærer rekruttering av flere internasjonalt meritterte forskere, gjerne med toppkompetanse, som har nettverk og kapasitet til å utvikle internasjonale forskningsmiljø og utdanningsprogram. I løpet av perioden forventes det at fagmiljøet blir mer selvfinansierende gjennom utvikling av prosjektporteføljer og undervisningsleveranser i egne studieprogram.

Det påpekes i innstillingen at det vil ta tid å bygge opp miljøet til et ledende nivå og nødvendig inntjening og det oppfattes i andre fagmiljø som at dette innebærer risiko for nedprioritering av annen aktivitet i oppstartsfasen.