Vi som er medlemmer i Utdanningsforbundet Steinkjer jobber i barnehage, skole og støttetjenester. Vi jobber hver dag for at barn og unge i Steinkjer skal ha trygge og gode leike- og læringsmiljø, slik at de får gode utviklingsmuligheter og settes i stand til å mestre livene sine.

Vi har egentlig verdens fineste jobb! Nå er vi imidlertid mange som kjenner på en avmaktsfølelse. Vi føler at vi ikke strekker til og får gjort en god nok jobb for barna og ungdommene våre.

I grunnskolen og barnehagen har vi bemanningsnormer som skal sikre et minimum av bemanning for å gjennomføre undervisning av god kvalitet i skolene, og et kvalitativt godt pedagogisk tilbud for barn i barnehagene. Steinkjer kommune har som målsetting å balansere på normen. Da sier man seg fornøyd med en bemanning i barnehage og skole der man skal balansere på et absolutt minimum av bemanning!

Den som har prøvd å balansere, vet at det ikke er så lett, og at man av og til mister balansen og faller. Det er det som skjer i hverdagen når man ikke får tak i vikar, når det mangler lærere slik at man må slå sammen klasser eller grupper, eller når barnehagelæreren skal ha avtalefestet planleggingstid for å planlegge det pedagogiske tilbudet for barna.

En skole og barnehage på minimumsbemanning er ikke godt nok, fordi vi i økende grad har utfordringer med utagering, vold og trusler. Vi har barn og unge med behov for oppfølging en til en. Vi har barn og unge som sliter psykisk. Vi har barn og unge med behov for medisinsk oppfølging i hverdagen. Vi har barn og unge med omfattende hjelpebehov. Dette klarer vi ikke å håndtere med en minimumsbemanning. I alle fall ikke uten sikkerhetsnett. Når vi ikke klarer å håndtere utfordringene i hverdagen, blir alle sårbare. Også de som i utgangspunktet har det bra.

Sikkerhetsnettet vårt er støttetjenestene. De har ikke bemanningsnorm, og er underdimensjonert ut fra behovet i skolene og barnehagene. Støttetjenestene er stadig utsatt for kutt i bemanning, men forventes å opprettholde tjenestetilbudet. Det er ikke mulig. Vi har sett både under pandemi og lærerstreik at sikkerhetsnettet vårt ikke fungerer godt nok. Vi har gode folk i støttetjenestene, men det er for få av dem. For å løse oppgavene, trenger støttetjenesten bedre bemanning og en sikring av riktig kompetanse for å møte de utfordringene barn og unge har i barnehagen og skolen.

Våre folkevalgte har store ambisjoner for en god barnehage og skole, men det er ikke samsvar mellom disse ambisjonene og de ressursene vi faktisk får til å utføre samfunnsoppdraget vårt. De gode intensjonene blir bare fine ord i et partiprogram.

Vi trenger folkevalgte som hører på oss i praksisfeltet, som forstår situasjonen vår, og som prioriterer å bruke ressurser på barn og unge. Verdien av å satse på forebygging for å unngå større vansker hos barn og unge, er uvurderlig for framtidas Steinkjer.