– Ved bevisstgjøring og trening av bevegelse og balanse får pasientene en følelse av mestring - og de føler seg tryggere, sier professor Grete Bratberg, som siden høsten 2017 har jobbet som professor i sykepleie og helsevitenskap ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet.

Det er en ny studie som er gjennomført ved tre lokale sykehus i Norge som viser det. Forskere har undersøkt metoden Læringsorientert fysioterapi (LOF). Ifølge LOF-metoden er kroppslig balanse og mental kontroll to sider av samme sak og påvirker hverandre gjensidig.

Bevisstgjøring er viktig

Det handler om å bevisstgjøre pasientene om å bruke kroppen sin i bevegelser som krever balanse. Det er viktig for at de skal bli friskere. det sier forskerne. En av forskerne er professor Grete H. Bratberg fra Steinkjer. Hun sier at metoden har vært under utvikling over flere år.
- Metoden har vært et tilbud ved noen sykehus, men dette er den første studien der sammenhengen er påvist vitenskapelig.

Tre sykehus deltok

Forskerne ville undersøke hvor godt læringsorientert fysioterapi virker mot angst og depresjon. De inviterte pasienter som var henvist til psykiatrisk poliklinisk behandling for moderat angst og depresjon til å delta. Tre sykehus deltok i studien. 42 av pasientene som takket ja, fikk tilbud om LOF-behandling. 39 andre, som var en kontrollgruppe, fikk tilbud om standard psykiatrisk behandling med ulike former for samtaleterapi.

Deltagerne ble fulgt ca. 1,5 år. De ble bedt om å fylle ut de samme spørreskjemaene, der de rapporterte om mental helse og helserelatert livskvalitet hvert halvår.

Ble bedre

– Etter et års oppfølging var det ingen forskjell i forekomst av angst og depresjon mellom gruppene, men LOF-deltagere rapporterte bedre helserelatert livskvalitet og vurderte egen helse som bedre enn de som inngikk i kontrollgruppa, sier Grete Bratberg.

Det var slik at de var bedre i stand til å bevege seg - og klare seg selv med daglige gjøremål og funksjoner.
- Etter 1,5 års oppfølging var det ingen slike forskjeller mellom gruppene, men resultatene tyder totalt sett på at LOF-deltagerne hadde en noe raskere tilfriskning enn kontrollgruppa. Studien konkluderer med at for pasienter med moderat angst og depresjon kan læringsorientert fysioterapi være et godt alternativ til poliklinisk psykiatrisk behandling, sier hun, sier Grete Bratberg.