En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Det har vært stor interesse fra kommunene for å delta i dette arbeidet. Til sammen kom det inn 37 søknader fra kommuner over hele landet, og mange har lagt inn egen finansiering for å delta. I utvelgelsen av de 15 prosjektene er det blant annet lagt vekt på at det er tilrettelagt for barn og unges aktive medvirkning i den kommunale planleggingen.


Hva skal Steinkjer kommune levere:

Skal gi barn og unge makt og innflytelse i utvikling av sine kultur og aktivitetstilbud. Skal resultere i bedre beslutningsgrunnlag for å etablere ny praksis i barn og unges kulturtilbud. Tre kommuner samarbeider. Ved å bringe de unges innspill inn i kommunale planprosesser for fremtidig kulturtilbud for barn og unge

Hvordan skal dette gjennomføres:

Legger vekt på at barn og unge deltar på sine premisser og sine arenaer, og at planer og forslag til ny praksis skal opprettholde. Engasjementet og energien som ligger i deres framtidsdrømmer. Arbeidsmetode er bl.a. «Bolystteam» og må sees i sammenheng med folkehelse, mangfold og inkludering. Tre kommuner samarbeider, har ikke tidligere samordnet fagområdene planlegging og kultur. Samarbeider med Halogen, tverrfaglig design – og innovasjonsselskap og Hilmarfestivalen (bevaring og utvikling av tradisjonskultur).

Verdal, Namsos, Malvik og Orkland er de andre trønderkommunene som mottar tilskudd.