(Trønderdebatt)

Steinkjer kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland har lagt fram et meget stramt budsjett og sagt klart fra at kommunen må gjennom en kraftig omstilling for å sikre en sunnere økonomi.

Samtidig vet vi at vi har store utfordringer ikke minst knyttet til barn og oppvekst og stadig flere som opplever utenforskap og barnefattigdom. Og befolkningsutviklingen i kommunen viser en negativ utvikling.

I denne situasjonen tror Arbeiderpartiet, som vi gjorde etter valget, at Steinkjer trenger et bredt politisk flertall som kan stå bak de tiltak som må gjøres. Vi fikk ikke Senterpartiet med på en slik løsning etter valget, men vi har tatt initiativ på nytt med ønske om tre ting i budsjettframlegget:

  • et bredest mulig flertall for budsjettet
  • en utvikling som i sterkere grad støtter opp om barn og unge og reduserer det store utenforskapet
  • en sterkere satsing på næringsutvikling i kommunen som igjen skal gi økt folketall

Arbeiderpartiet i Steinkjer mener vi kan bidra til en bedre sosial profil i budsjettet og en ny giv i kommunen gjennom vårt initiativ. Vi tror det er bedre at Ap og SV drar budsjettet i vår retning enn den retningen Høyre og Frp har ønsket.

Arbeiderpartiet er ikke – har aldri vært eller vil bli - et haleheng til noen andre politiske partier. Vi har vår egen poltikk. Men vi søker å få bredest mulig støtte for denne politikken. Og slik situasjonen i Steinkjer er i nå, tror vi kommunens innbyggere er bedre tjent med vår invitt til en ny politisk retning enn at vi sitter og ser på at et politisk flertall uten oss drar kommunen i en retning vi ikke ønsker.

Arbeiderpartiet i Steinkjer har tradisjon for å ta ansvar. Ikke bare for egne velgere, men også for alle innbyggere i kommunen. Vi mener at det fremlagt budsjettet svarer opp alle områder som vi prioriterte i budsjettsamtalene. Sosialstønaden blir nå økt til statens anbefalte nivå, etter å ha vært lavere de to siste årene. Vi har et verbalpunkt som sier at barnetrygda skal holdes utenfor sosialstønaden. Vi etablerer søskenmoderasjon i kulturskolen.

Vi har sikret alle stillingene til miljøterapeutene i hele økonomiperioden, etter at antall årsverk har vært under press ved hver budsjettfremleggelse. Den økonomiske satsningen på inkludering økes med 2,4 mill millioner etter å ha vært tatt ned med 2 millioner i fjor. I 2022 skal vi lage en ny vekststrategi for næringsliv og økt folketall som tilføres økonomiske midler fra NTE fondet. Kommunens bidrag til nytt orgel ved Mære kirke vil også komme på plass i løpet av økonomiperioden, til stor glede for alle i soknet.

Vår konklusjon er at Arbeiderpartiet på en god måte sørger for at vi både tar nødvendig ansvar for den økonomiske utviklingen og at vi får til en bedre sosial profil enn det fremlegget som kom fra kommunedirektøren.

Og det at vi bidrar til et bredt politisk flertall i en slik situasjon for kommunen, mener vi er i en god Arbeiderparti-tradisjon både i Steinkjer og i landet.