Formannskapet i Steinkjer behandlet i møte 23.06.22 sak «Steinkjer 2025 - kunnskapsgrunnlag og foreløpige anbefalinger» og vedtok å sende saken ut på høring. Administrasjonen mener noen av anbefalingene er av så prinsipiell karakter at det er svært viktig at alle instanser og innbyggere i kommunen har mulighet til å uttale seg.

Høringsfristen ble satt til 15.august 2022 og gjennomføres som en offentlig høring. Dette betyr at alle innbyggere i Steinkjer, lag/organisasjoner og andre som har meninger i saken er velkomne til å gi uttalelse. Det legges opp til behandling i råd, hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i september.

Steinkjer 2025 handler i enkelhet om to hovedlinjer; omstilling og utvikling.

Omstillingsdelen handler om at Steinkjer, som mange andre kommuner, har store demografiske utfordringer med stor nedgang i elevtall i skolene, stor fremtidig vekst i antall eldre og at kommunen må utvikle og tilpasse tjenestetilbudet til endrede behov og økonomiske forutsetninger. Målet er å sikre forsvarlige tjenester og god nok kvalitet så nært innbyggerne som mulig, men innenfor budsjettrammer som sikrer en langsiktig bærekraftig økonomi. Det er et betydelig omstillingsarbeid kommunen står i, noe som er forsterket gjennom 2022 gjennom blant annet betydelig renteøkning.

Utviklingsdelen av Steinkjer 2025 handler om å gjøre Steinkjer kommune enda mer attraktiv for innbyggere og tilflyttere, gjennom blant annet bolyst og næringsutvikling. Den handler om å sikre god samskapning mellom kommunen som tjenesteleverandør, innbyggerne og frivillige lag og foreninger. Administrasjonen har denne våren gjennomført 11 kommunedelsmøter og 2 møter der representanter fra alle kommunedelene deltok. Dette viktige arbeidet følges opp videre til høsten. Den handler om at vi må øke vår sosiale bærekraft gjennom bedre inkludering. Utviklingsdelen handler om flere nye boligområder og økt tilgang på næringsarealer. Den handler om å inkludere næringslivet i arbeidet med å skape grunnlag for videre vekst. I den anledning er det blant planlagt et frokostseminar i samarbeid mellom Steinkjer kommune, Steinkjer næringsselskap og Steinkjer næringsforum 24. august der vi oppfordrer til stort engasjement og stor deltagelse. Dette skal gi verdifull input i vekststrategien som næringsselskapet skal presentere til høsten.

Kommunedirektørens rolle. Essensen i Steinkjer 2025 er å sikre kommunen økonomisk handlingsrom til å være den viktige samfunnsbyggeren kommunen skal være, gjennom en omstillingsperiode til og med 2025. Kommunedirektøren skal ifølge kommuneloven utarbeide et forsvarlig rettslig og faktisk grunnlag for å treffe vedtak i saker, og skal i sin fremstilling ikke la seg styre av hva man antar et flertall av kommunestyret måtte mene og ønske av vinkling. Når administrasjonen legger fram sine anbefalinger i Steinkjer 2025 så er det gjort ut fra en samlet vurdering basert på faglige, økonomiske og kvalitetsmessige vurderinger. Når vedtak er fattet skal kommunedirektøren sørge for iverksetting.

Trønder-Avisas leder har mange gode refleksjoner i sitt innlegg i papiravisa 24. juni og Trønderdebatt samme uke. Overskriften, som litt mer enn antyder at Steinkjer 2025 er mislykket, henger derimot ikke helt sammen med pågående prosesser og de vedtak som ble fattet i formannskapet. Administrasjonen har utøvd sin plikt og fulgt opp økonomiplanen vedtatt desember 2021 med konkrete anbefalinger. Økonomiplanen innebærer at kommunen skal redusere driftskostnadene med om lag 50 millioner kroner. Det er igangsatt gode prosesser med kommunedelene om mer samarbeid og saken ble vedtatt lagt ut på høring til alle kommunens innbyggere, i tråd med kommunedirektørens anbefaling. Det siste er viktig for at alle får muligheten til å uttale seg og for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Media har en svært viktig rolle i samfunnsdebatten. Vi ønsker oss et større engasjement fra media rundt viktige utviklingsområder som det jobbes med i Steinkjer kommune. Flere utviklingsområder er belyst i høringsdokumentet Steinkjer 2025 og vil være viktig for å nå målene i omstillingsprogrammet.

Nå er saken lagt ut på høring og vi anmoder innbyggerne om å komme med sine høringsinnspill gjennom hjemmesiden til Steinkjer kommune. Vi ser frem til mange høringsinnspill fra engasjerte innbyggere og ønsker samtidig en god sommer!