Det er Lyngstad arkitekter som har utarbeidet forslag om detaljregulering av Nordsidleiret, ytre del. Planen omfatter Jæktsmedgata 8, samt noe friområde og sjø. Prosjektet har fått navnet «Sjøkanten».

Sjøkantens Steinkjer AS sitt mål er bygging av 250 til 300 boenheter med tilhørende infrastruktur og uteareal. Friområder med gang- og sykkelvei er også med i forslaget. Utbyggerne forutsetter at det blir lagt til rette for en utvidelse av området med fylling i sjøen.

Det skal inngås avtale mellom Sjøkanten Steinkjer AS og Steinkjer kommune om utbygging og drift av offentlig friområde og videreføring av gangveg og tursti. Utbygger har sendt over et førsteutkast til kommunen. Siden Sjøkanten ikke er i samsvar med allerede eksisterende planer i området, må de nye planene konsekvensutredes.

Politisk behandling

Formannskapet i Steinkjer var på befaring i området før sitt møte i slutten av august i 2018. Vedtaket fra det møtet var at det kunne igangsettes detaljregulering til boligformål. Dog i litt mindre omfang enn det utbyggerne ønsket. Blant annet vurderte formannskapet at de ikke ville åpne for å omregulere Ahlsell-tomta til boligformål. Dette på grunn av at det er knapphet på næringsarealer i regionen. I vedtaket står det også at det søkes å finne sambruk av utearealer med Steinkjer montessoriskole.

Statlige myndigheter og berørte grunneiere ble varslet om planene sommeren 2019. Det har kommet inn en rekke svar. på planene. Blant annet Steinkjer montessoriskole påpeker at de som nærmeste nabo vil berøres av aktiviteten, både når et bygges og etter at det er ferdig. Skolen håper at Sjøkanten kan bli et positivt bidrag til bydelen, og ber om at det tas hensyn til barna. De ønsker å være med i det videre planarbeidet.