Til neste kommunestyremøte har jeg sendt inn følgende spørsmål, som skal svares ut i møtet:

«Steinkjer kommune er en av de kommunene som nå under lærerstreiken har hatt mange lærere tatt ut i streik; hva skjer med de sparte personalkostnadene vi har i den forbindelse? Er det tenkt at disse pengene skal komme skolene, de minste barna og ungdommene til gode?»

Hva mener du? Skal pengene vi sparer på lærerstreiken bidra til å dekke andre poster i drifta av kommunen som viser røde tall, eller forventer du også at de skal gå tilbake til skolen og elevene?

Fra før av har jeg gjort dette (har helt sikkert glemt noe):

Jeg har nå i løpet av tre år som lokalpolitiker her på Steinkjer stilt spørsmål om lekser i Steinkjerskolen (det vil komme en interpellasjon etter hvert). Elevenes sin drømmeskole her på Steinkjer underbygger at dette kan bli en politisk viktig sak til neste års valg.

Jeg har fulgt opp utspillet i media til pårørende av barn og unge med dysleksi og lese- og skrivevansker slik at det nå er dialogmøter mellom de og administrasjonen i kommunen.

Snart vil vi få en ny politisk sak om tilsyn for ungdommer med nedsatt funksjonsevne før- og etter skoletid på ung.skole og vgs. da det viser seg at vi nå i 10 år har krevd inn egenandel for dette uten å ha hjemmelsgrunnlag for det.

Jeg har kritisert vår egen kvalitetsmelding i skole da den blant annet ikke omtaler fritakstall, foreldrenes opplevelse av skolen, lekser og leksefri, forskjellene mellom jenters og gutters karakterer og resultater på nasjonale prøver, om overgangen fra grunnskole til videregående opplæring, praksisfortellinger fra rektorer og en konklusjon som sier noe om utfordringer og utviklingspotensial i skolen vår, for å nevne noe.

Har også stilt spørsmål om hvordan kommunen følger opp ansatte som opplever vold, sjikane og trusler i skolen, og fremmet et ønske om at vi hyppigere må bli orientert om utfordringsbildet gjennom avvikene som meldes inn, og det ikke på detaljnivå.

Nå sist spurte jeg om hvordan vi følger opp skolevegrere for å se om det som gjøres i dag er tilfredsstillende eller om politikken er nødt til å gjøre noen grep.

Da er det vel lov å kunne si at man har levert ut fra sin ombudsrolle?