Pen­sjo­nist­laget i Malm med eget mo­bilt fest­ut­styr

Av

Malm pen­sjo­nist­lag be­skri­ver selv til­bli­vel­sen av egen mo­bil fest­vogn. Vi tip­per det ikke er man­ge i na­sjo­nen med som kan slå i bor­det med det sam­me.