Senterpartiet sørget for flertall

Seter: Eier Bjørn Skjelstad ønsker bruksendring fra seter til fritidsbolig på Nesvassetra i Verran. Det har ikke vært seterdrift siden 1952. 

Nyheter

I hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning har Senterpartiet rent flertall med seks av elleve medlemmer. I et administrativt vedtak i januar ga administrasjonen i Steinkjer kommune dispensasjon og tillatelse til bruksendring fra seter til fritidsbolig for Nesvassetra i Verran. Eier av Nesvassetra er Bjørn Skjelstad. Han eier også gården Bolmset som i sin tid fikk utvist seter ved Nesvatnet i Sandseter statsallmenning. Det var seterdrift fram til 1952. Seteren står på Statskog sin eiendom, og Bjørn Skjelstad må søke Statskog om feste av tomt til fritidsformål. Kommunens vedtak ble påklaget av Fosen reinbeitedistrikt og Trøndelag Bondelag. I klagen ble det blant annet pekt på at setra befinner seg i et kalveområdet for rein, samt at det ikke er dokumentert om det er andre som i framtida vil drive seter i området.