Uenige om betaling for vannet

Til­knyt­nings­ge­by­ret: Sen­ter­par­ti­et og Høy­re stem­te fram for­slaget om at man skal be­ta­le til­knyt­nings­ge­byr for hver bo­en­het. Der­med ble for­slaget om å be­ta­le for hver en­het ned­stemt. 

Nyheter

Etter sammenslåingen av Steinkjer og Verran, så må kommunen bli enige om én felles løsning. Partiene er uenige i hvilken løsning kommunen skal benytte for tilknytningsgebyret for vann.