Leder:

Skjerm de svakeste

Nyheter

Om to uker skal kommunedirektør Torunn Austheim legge fram Steinkjer-budsjettet for neste år. Det blir et spennende budsjett på flere måter. For det første blir det interessant å se hvordan sluttsummen blir når Steinkjer og Verran skal smeltes sammen i det første felles budsjettet i nykommunen. Dernest vet vi at det er store utfordringer med å holde driftsbudsjettene i begge kommunene, og disse utfordringene blir neppe mindre etter at statsbudsjettet signaliserte en lavere vekst i de frie inntektene til Steinkjer enn snittet i Trøndelag og landet for øvrig. Både ordføreren og kommunedirektøren har da også allerede varslet at 2020-budsjettet blir svært krevende.

Nå har vi naturlig nok ikke sett 2020-budsjettet ennå, men vi kan anta noe om hva som venter. Det er mange som rammes av stramme budsjetter, men vi vil likevel rette søkelyset på noen gjengangere på kuttlisten: Felten, Åpen barnehage og aktivitørtjenesten/Aktivitetssenteret. Gang på gang har disse vært på kuttlisten, og selv om politikerne like mange ganger har «berget» tilbudene, har de likevel blitt redusert.

Åpen barnehage skal i høst prøve å holde det gående med 0,2 årsverk i det nye helse- og beredskapshuset. «Det blir opp til Åpen barnehage selv å bestemme om tilbudet skal gis én dag i uka, eller om ressursen fordeles på to dager, med kortere åpningstid», het det i saksframlegget fra administrasjonen i forbindelse med den politiske behandlingen av flyttingen. Raust! Det er beundringsverdig at Toril Austli i det hele tatt orker å holde det gående med slike rammevilkår. Det samme må sies om Rita Andreassen og hennes gode frivillige hjelpere på Aktivitetssenteret.

Når det gjelder Felten, kommunens lavterskel rustilbud, kan Steinkjer-Avisa denne uka bringe den noe underkommuniserte nyheten om at dette tilbudet per i dag ligger brakk, i påvente av egnede lokaler etter utflyttingen fra O2-huset. Dette medfører en dårligere og mer utrygg hverdag for byens rusmisbrukere, og det gjør det samtidig vanskeligere for rustjenesten å ha oversikt over brukermiljøet. Dette er svært uheldig, og rammer en utsatt gruppe hardt.

Alle disse tiltakene er veldig små budsjettposter på et kommunebudsjett som etter sammenslåingen vil passere 2 milliarder, men det betyr så uendelig mye for de som trenger det. Vi forstår at det må holdes god styring med kommuneøkonomien, og at handlingsrommet er marginalt eller ikke-eksisterende, men vi vil innstendig oppfordre kommunens administrative ledelse til likevel å finne rom for å skjerme de svakeste gruppene denne gangen. De må slippe å leve med et evig nedleggelses-spøkelse over seg, og fortjener ro. Nok er nok.