Slik blir veien forbi Jådåren

SKJÆRING OG KULVERT: Bildet viser at ny fv. 17 vil gå parallelt med dagens fv. 17 forbi Jådåren og hvordan lokalveg vil gå i kulvert under ny fv. 17. Bildet viser også hvordan veglinja vil gå inn i moreneryggen sør for Jådåren og videre i skjæring bak Jadarheim. Det etableres kollektivholdeplasser for både østgående og vestgående trafikk, med tilhørende gangveger ned til lokalvegsystemet.   Foto: Illustrasjon - Statens vegvesen.

Nyheter

Nå gjenstår bare avklaring rundt strekningen Kvarving-Østvik før det blir ny fylkesvei 17 hele veien fra Dyrstad til Sprova.