Planlegger prøveprosjekt om økt bemanning

Nyheter

Eldres råd i Steinkjer sendte i vinter en henvendelse til hovedutvalget for helse og omsorg, der de ba kommunen om å vurdere et prøveprosjekt med økt grunnbemanning i omsorgssektoren for å få ned sykefraværet.

Henvendelsen ble sendt videre fra hoveutvalget til rådmannen, og nå har svaret kommet.

I møtet til hovedutvalget kommende tirsdag, legger rådmannen fram en sak der det framgår at administrasjonen er positiv til et slikt forslag.

– Rådmannen er innstilt på å igangsette et forsøk med økt grunnbemanning i en utvalgt omsorgsenhet. Per i dag finnes det ikke midler i budsjettet til å igangsette forsøket, og det vil derfor forutsette at avdelingen blir tilført midler. Før endelig beslutning om igangsetting, anbefaler rådmannen at det jobbes videre med en detaljert prosjekt- og gjennomføringsplan som framlegges hovedutvalget i høst, heter det i framlegget.

Når det gjelder aktuelle enheter, pekes det på Egge eller Beitstad i «nord», og Hjemmesykepleien i sentrum eller Guldbergaunet bosenter i «sør»