Steinkjer-Avisa ble dømt i PFU

Her kan du lese uttalelsen fra Pressens faglige utvalg.
Nyheter

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Steinkjer-Avisa publiserte i april 2018 en nettartikkel med tittelen «Samer ypper til bråk». I artikkelen kritiserte en hytteeier og skogssjefen i kommunen en reineier for å sette opp et gjerde uten tillatelse i et populært utfartsområde. I artikkelen fremkom det påstander om at «samene har ødelagt naturen» og at de «tar seg til rette».

En leser klaget til PFU med samtykke fra den omtalte, ikke navngitte, reineieren. Klageren mener artikkelen bygger opp under fordommer mot samer som gruppe, og fremstiller samer som en motpart til norske borgere, eller avisas «oss». I lys av dette ber klager først og fremst om en vurdering av sakens prinsipielle sider opp mot punkt 3.2 og 4.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager peker på at avisa omtaler én familie som representanter for gruppen samer, og gjør en gruppe ansvarlig for enkeltpersoners handlinger. Klager innvender at den kulturelle bakgrunnen bare er indirekte relevant; saken handler om en reineier som har satt opp et gjerde. Videre mener klager at avisa ukritisk har publisert ladete formuleringer og problematiske påstander (rasistiske ytringer/fordommer), og selv forsterket disse gjennom valg av tittel, en tittel klager dessuten anser som aggressiv mot samene.

Steinkjer-Avisa erkjenner at artikkelen ikke skulle vært publisert i den form den ble. Avisa karakteriserer tittelen som «skivebom», og innrømmer at det korrekte er reineier, ikke samer generelt, og at dette ikke kom godt nok fram. Avisas redaktør vedgår også at «ypper til bråk» heller ikke er dekkende for den faktiske situasjonen. Han opplyser at den omtalte konflikten ble løst dagen etter publisering, og at dette ble fulgt opp i papiravisa påfølgende fredag. Videre publiserte avisa også uka etter et oppfølgende intervju med en sterk kritiker og tydelig talsmann for den samiske befolkningen. For øvrig mener avisa at den heller ikke gjorde nok for å innhente samtidig imøtegåelse av beskyldningene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det fremgår at mediene skal vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn, samt være varsom med begreper som kan virke stigmatiserende. Å vise respekt innebærer i presseetisk sammenheng at mediene ikke fremhever egenskaper og sider ved mennesker eller grupper som ikke har relevans for saken. Slik utvalget ser det, er det nettopp det Steinkjer-Avisa har gjort. Som klager har påpekt, er det relevante i saken at en reineier har satt opp et gjerde uten å ha søkt om tillatelse. En eventuell samisk tilhørighet, er ikke vesentlig for saken. Etter utvalgets mening er denne vinklingen – og fokuset på det samiske for øvrig i artikkelen – også stigmatiserende.

Videre stusser utvalget over at avisa har publisert formuleringer som påstanden om at «samene har ødelagt naturen på baksiden av hattene». Dette er ikke bare stigmatiserende, men også en sterk anklage, som ikke kan formidles ukritisk eller uimotsagt.

Et grunnleggende presseetisk prinsipp handler om at mediene må være kildekritiske og kontrollere opplysninger før publisering, jf. VVP 3.2. I den sammenheng er den som saken gjelder, helt vesentlig å kontakte. Utvalget merker seg at Steinkjer-Avisa skal ha forsøkt å komme i kontakt med den omtalte reineieren, men at redaksjonen ikke lyktes med dette.

Etter utvalgets mening skulle avisa gjort mer for å oppnå kontakt med vedkommende. Derigjennom ville redaksjonen kunne fått sjekket opp opplysningene, og også eventuelt fått en samtidig imøtegåelse til påstandene, jf. VVP 4.14. Utvalget finner det positivt at Steinkjer-Avisa i ettertid erkjenner at den skulle gjort mer for å innhente en samtidig imøtegåelse, men utvalget kan ikke se at dette – eller de oppfølgende publiseringene – veier opp for manglene knyttet til kildekritikken og opplysningskontrollen.

Steinkjer-Avisa har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.3 i Vær Varsom-plakaten.Oslo, 26. september 2018


Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,
Sylo Taraku, Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim