Fortsatt lav lånegjeld

Steinkjer kommune har den nest laveste lånegjelden per innbygger av kommunene i fylket.

Ja, de penga: Steinkjer kommune hadde en nettogjeld på om lag 1,15 milliarder kroner ved inngangen til 2017. Det utgjør 52.112 kroner per innbygger, og er et godt stykke under landsgjennomsnittet. For Verran kommune er gjelden per innbygger drøyt det dobbelte.  Foto: Kallestad, Gorm

Nyheter

Bor du i Steinkjer kommune, så utgjorde din andel av kommunens gjeld 52.000 kroner. Dette er en ganske lav gjeld sammenlignet med resten av landet.

Totalt skylder norske kommuner ikke mindre enn 339 milliarder kroner, som er lånt til å investere i samfunnet. Det betyr at hver nordmann i snitt «skylder» 64.000 kroner i kommunegjeld. Bare på de fem siste årene har gjeldsbyrden økt med 39 prosent i Norge.

Så mye «skylder du»

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Steinkjer kommune har en nettogjeld på om lag 1,15 milliarder kroner ved inngangen til 2017. Dette betyr at hver innbygger i Steinkjer «skylder» 52.112 kroner i kommunale lån. Går vi tilbake til 2011, så ser vi at gjelden i Steinkjer har økt med 37 prosent på fem år.

Verran kommune har lånt 283 millioner kroner, og målt per innbygger er dette hele 112.429 kroner. I løpet av de siste fem årene har det vært en svært stor økning i Verran, og vi snakker faktisk om mer enn en dobling per innbygger.

Den store økningen i kommunenes lånegjeld skyldes flere forhold, kan Rune Bye fortelle. Han er avdelingsdirektør i KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

– Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst de siste årene, bekrefter han.

Mest og minst i Nord-Trøndelag

- I hovedsak har økningen sammenheng med statlige reformer, befolkningsvekst, krav og forventninger fra innbyggerne og vedlikeholdsetterslep på nedslitte kommunale bygninger, forklarer Bye.

I Nord-Trøndelag har kommunegjelden økt med 42 prosent de siste fem årene. Klart størst økning finner vi i Oppland, med hele 58 prosent. Også Hedmark med nær 52 prosent vekst i gjelden må nevnes. Nederst finner vi Vest-Agder med drøyt 24 prosent økning.

Grong er på gjeldstoppen i fylket med drøye 149.000 kroner. Leka er eneste kommune bak Steinkjer.

«Lånetoppen»

På landsbasis er det Hammerfest i Finnmark som har størst lånegjeld per innbygger, med nær 202.000 kroner per snute. I motsatt ende finner vi Larvik med 14.541 kroner per innbygger. På denne «lånetoppen» finner vi Steinkjer nede på 339. plass blant de 428 kommunene, og nest sist i fylket. Verran er oppe som nummer 33 på listen.

– Hvilke utfordringer kan høy gjeld gi for en kommune?

– Den mest nærliggende konsekvensen av en økende gjeld er at en større andel av inntektene må dekke rente- og avdragskostnader, og at kommunene blir mer følsomme for renteendringer, sier Bye.

Inntekter spiller inn

Han poengterer likevel at størrelsen på gjelden ikke betyr alt.

– En kommune med sterk befolkningsvekst må i en periode bygge ut infrastruktur, men de vil også få økte inntekter. Motsatt må kommuner som faller i folketall, vise måtehold med investeringene.

– En kommunes økonomiske handlingsrom kan heller ikke bedømmes på basis av gjeldsnivået alene. Størrelsen på både netto driftsresultat og disposisjonsfond sier noe om i hvilken grad man har reserver for å møte uforutsette hendelser, uten at dette på kort sikt trenger å påvirke tjenestetilbudet, sier Bye.

Det hører også med til saken at Steinkjer lånegjeld vil vokse ganske mye de kommende tre årene i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter som er på gang.


Kommunenes lånegjeld per innbygger

2016, kilde: SSB

Kommune Kr/innb.

Grong 149106

Røyrvik 136358

Fosnes 129411

Namsskogan 115116

Verran 112429

Levanger 106064

Namdalseid 103136

Lierne 92876

Vikna 90548

Inderøy 86627

Snåsa 84451

Overhalla 84437

Meråker 81433

Stjørdal 78119

Nærøy 77436

Verdal 75065

Flatanger 67475

Namsos 66061

Leksvik 62823

Frosta 61504

Høylandet 54672

Steinkjer 52112

Leka 47058


Norge, estimat 63.977