Stramt 2018-budsjett for Steinkjer

- Krevende budsjettprosess

Steinkjer-budsjettet for 2018 er stramt, og inneholder flere tiltak som nok vil vekke reaksjoner. Samtidig legges det opp til flere nye satsninger.

Rådmann Torunn Austheim under budsjettpresentasjonen i rådhussalen i Steinkjer. 

Nyheter

Rådmann Torunn Austheim og økonomisjef Trond Waldal presenterte i dag klokka 12 budsjettforslaget for 2018 for formannskapet og andre interesserte i rådhussalen.

Innledningsvis i budsjettdokumentet heter det: "Et fellestrekk i planer og vedtak er forebygging og tidlig innsats mot barn og familier og verdibevarende tiltak når det gjelder infrastruktur og økt kapasitet innenfor omsorgen. Budsjettforslaget er stramt, men det er gitt plass for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver til tross for at de statlige rammeoverføringer til kommunen i 2018 viser en reell nedgang og ikke en reell økning som signalisert i Kommuneproposisjonen for 2018."

- Av de ni budsjettprosessene jeg har vært med på, har dette vært den mest krevende, sa Austheim da hun holdt sin budsjettpresentasjon.

Du kan selv se hele budsjettdokumentet HER

1,7 milliarder

Det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for 2018 utgjør i overkant av 1,7 mrd. kroner

Planlagte kommunale investeringer utgjør i overkant av 700 mill. kroner i kommende økonomiplanperiode (av dette er 392 mill. kroner investeringer i kommunale bygg og er forutsatt å inngå i budsjettet for Steinkjerbygg KF). Avgiftsfinansierte investeringer - vann, avløp og renovasjon) beløper seg til 154 mill. kroner.

Av større investeringer som ligger inne i budsjettet for Steinkjerbygg, nevner vi:

- Mære barnehage - 20 millioner i 2018 og 20 millioner i 2019

- Mære skole - 18 millioner i 2018, 30 millioner i 2019 og 15 millioner i 2020

- Steinkjer skole - 120 millioner i 2018 og 120 millioner i 2019

- Sørlia barnehage - 20 millioner i 2018 og 20 millioner i 2019

- Påbygg Egge skole - 9 millioner

- Utomhusanlegg skoler - 1 million

Dette betyr at det ikke er funnet penger til den høyst nødvendige oppgraderingen av Egge ungdomsskole i dette budsjettet heller.

Avdelingene

Her er noen hovedtrekk fra budsjettet for de ulike avdelingene:

Avdeling oppvekst: Total ramme på 435,7 millioner (+ 6 mill. fra 2017)

Her er de største innsparingstiltakene mindre bemanningstetthet på 5.-10. trinn i skolen (- 2,1 mill.) og redusert tilskudd til private barnehager ( - 1 mill.)

Samtidig legges det opp til en styrking av pedagogtettheten i barnehagene (+ 1,6 mill.) og 300.000 kroner ekstra til leirskole.


Avdeling helse: Totalt ramme på 227,8 millioner (+ 9 mill. fra 2017)

Her er de største innsparingstiltakene som foreslås reduksjon med 1 årsverk på Felten, reduksjon med 1,28 årsverk på dag- og døgnrehab., reduserte plasseringsutgifter i barnevernet, redusert bemanning i flyktningtjenesten på grunn av færre flyktinger, og avvikling av Åpen barnehage.

Samtidig legges det opp til å ansatte to fastlønnede fastleger, gi et bedre dagtilbud for de som går ut av videregående, og økte utgifter til sosialhjelp for flyktninger og ordinær sosialhjelp.


Avdeling samfunnsutvikling: Total ramme på 94,4 millioner ( - 60 mill. fra 2017, blant annet pga. utskillelse av enhet eiendom til Steinkjerbygg og kultur som egen avdeling)

Her er de største innsparingstiltakene økte inntekter fra parkering og redusert matsvinn + økte inntekter fra Sentralkjøkkenet.


Avdeling omsorg: Total ramme på 345,8 millioner (+ 11 mill. fra 2017)

Her er de største innsparingstiltakene redusert sykefravær, omorgansiering i Beitstad og Kvam, effektiviseringskrav til hjemmetjenesten og bo- og habilitering, reduksjon i bemanning på Gluggen, 6 færre plasser på Steinkjer eldresenter og 6 færre plasser på Stod sykehjem.


Antall institusjonsplasser reduseres dermed med 12 plasser i 2018. Samtidig blir utbyggingen av Skjeftejordet bofellesskap med 32 omsorgsboliger med HDO ferdigstilt høsten 2018. Netto økning blir da 20 omsorgsboliger med HDO for eldre.


Gebyrendringer

Det legges opp til følgende endringer i gebyrsatsene for kommunale tjenester i 2018:


Byggesaker

0,0 %

Oppmåling

0,0 %

Behandling av private reguleringsplaner

5,0 %

Landbruk

5,0 %

Vann

2,0 %

Avløp

8,0 %

Renovasjon

0,0 %

Tømming kloakkslam

8,0 %

Parkeringsgebyr

3,0 %

Sentralkjøkken

2,0 %

Bibliotek

5,0 %

Pleie- og omsorgstjenester 1)

3,0 %

Vaksinering

3,0 %

Kommunale barnehager 2)

4,0 %

Kommunale skolefritidsordninger

2,0 %

Kulturskolen

2,0 %