Bygger og investerer for framtida

Byggeprosjekter for til sammen 3 milliarder står for tur i Steinkjer de neste tre årene.

Praksis arkitekters skisse av det planlagte Helse- og beredskapshuset. 

Nyheter

Lista over store utbyggingsprosjekter i Steinkjer i perioden 2017–2019 begynner å bli lang. I tillegg til stadig pågående prosjekter innen vann, avløp og vei, kommer en rekke storsatsinger der kommunen er involvert på ulike måter. Se bare på denne lista:

- Ny Steinkjer skole: Kostnadsramme på 250 millioner. Under prosjektering, anbudsrunde til våren, ferdigstillelse sommeren 2019.

- Helse- og beredskapshus: Kostnadsramme 407 millioner. Byggestart til sommeren, ferdigstillelse sommeren 2019.

- Innovasjonscampus: Kostnadsramme 330 millioner. Venter på investeringsbeslutning, anbud på prosjektering, ferdigstillelse tidlig i 2019.

- Utbygging Skjeftejordet bofellesskap: Kostnadsramme ca. 90 millioner. Ferdigstillelse 2018.

- Rismelen aktivitetspark: Kostnadramme på 22 millioner. Første del av parken er ferdig, ferdigstillelse våren 2019.

- Søndre Egge barnehage: Kostnadsramme 25 millioner. Ferdigstilt september 2017.

I tillegg kommer investeringer på Egge barneskole, Mære skole og ny barnehage på Lø på til sammen rundt 100 millioner i løpet av de kommende årene.

Når vi legger til det store Fv 17-prosjektet som er i gang på strekning Asp-Dyrstad-Malm med en prislapp på 1,6 milliarder, ender vi med investeringer på nærmere 3 milliarder i Steinkjer innen 2020.

Bygger for framtida

Ordfører Bjørn Arild Gram sier at investeringstempoet blir høyt i årene som kommer, men mener det er nødvendig.

– Investeringene gjøres både for å styrke kommunens tjenestetilbud og for å legge til rette for gode kompetansemiljøer. Med alle de prosessene som går nå, kan vi ikke sitte og vente. Vi må være offensive og frampå i byutviklingen, og sikre vilkår for vekst. Det ville blitt dyrere å være passiv, sier ordføreren.

Han legger til at kommunen langt fra står for alle investeringene alene.

– Steinkjer skole er det største løftet for kommunen, der står vi for alt. På Skjeftejordet er det 40 prosent ekstern finansiering, og på innovasjonscampusen på Nord universitet er det eksterne leietakere som skal dekke investeringen med husleie. På helsehuset er det også mange eksterne leietakere i tillegg til de kommunale enhetene som skal inn der, sier Gram.

Fv 17-prosjektet dekkes i sin helhet av fylkeskommunen og bompengefinansiering.

Mye på en gang

De fleste av de store prosjektene som nå er i gang i og rundt Steinkjer, skal stå ferdige i 2019. Det er ikke optimalt med tanke på kapasiteten på utbygging, men skyldes flere faktorer, ifølge ordføreren:

– Mye av dette er resultat av lange prosesser som har tatt tid. Helsehuset har vært jobbet med siden min første ordførerperiode, og nå er jeg inne i den tredje. Så blir det også følgekonsekvenser, gjennom at vi flytter virksomheter i prosessen. Gram håper også at lokale entreprenører får sin del av kaka når det nå skal bygges så mye.

– Dette er i trøndersk sammenheng store prosjekter som nok vil tiltrekke seg aktører utenfra, men jeg regner med at lokale entreprenører også har kapasitet til å ta mange av oppdragene.

Har kontroll på gjelda

Steinkjer kommune har de siste årene ligget lavt med tanke på kommunal gjeld per innbygger. Selv om gjelden vil øke med investeringene som nå gjøres, mener ordføreren at de har god kontroll.

– Gjelden vil øke, men det er det tatt høyde for i langtidsbudsjettene våre. Samtidig er det klart at vi må drive nøkternt og trappe opp avdragene på gjelden i årene framover. Det er gunstig å investere nå som rentene er så lave, og vi kan også håndtere det når rentene etter hvert vil stige. Vi må heller ikke glemme at vi henter ut rasjonaliseringseffekter i den andre enden med investeringene som er gjort og skal gjøres på barnehager og skoler, sier Gram.

Tempoet må ned på sikt

Ordføreren erkjenner samtidig at kommunen ikke kan fortsette å investere så mye over tid.

– Nå blir det høyt investeringsnivå fram til 2020, men etter det må tempoet ned, sier han.