(Trønderdebatt)

Mange førstegangskjøpere sliter med å komme inn på boligmarkedet selv om de har gode inntektsmuligheter i framtida. Så lenge boligprisene stiger slik de har gjort de siste årene, vil ungdom som leier bolig, og samtidig prøver å spare til egen bolig, komme lengre unna målet om å eie sin egen bolig for hvert eneste år. Dette skaper store sosiale forskjeller mellom dem som er innenfor, og de som står utenfor.

Startlån til unge som kvalifiserer til det er en målrettet og presis måte å bidra til at de som har likviditet til å betjene et lån, men ikke kapital til å få det samme lånet, får en reell mulighet til å eie sin egen bolig. Det balanserer på en rettferdig måte den muligheten mange har til å låne penger av sine foreldre eller besteforeldre.

Arbeiderpartiet vil utvikle modeller for leie til eie der flere får mulighet til å eie egen bolig på sikt. Husbanken skal være en motor i metodikkarbeidet. Boligmarkedet bidrar til å øke forskjellene i Norge. Sånn kan vi ikke ha det. Arbeiderpartiet vil ta ansvar for at flere kommer seg inn på boligmarkedet.

Arbeiderpartiet er opptatt av å gi Husbanken en større rolle i å løse utfordringer i boligmarkedet distriktene:

  • Vi vil sikre Husbanken handlingsrom til å være pådriver for å utvikle nye modeller og arbeidsmetoder som bidrar til at de som er utenfor boligmarkedet kommer innenfor. Arbeiderpartiet vil dessuten utvide Husbankens samfunnsoppdrag til å omfatte flere målgrupper enn i dag. Husbankens utlånsramme må styrkes med minst 5 milliarder kroen. I vårt alternative Statsbudsjett for 2021 ble dette satt av. Denne summe skal økes.
  • Det er også viktig å kunne øke bostøtten. Dette kan gi rom for å øke inntektsgrensene og boutgiftstaket, slik at flere kan få bostøtte og flere kan få mer i bostøtte. Arbeiderpartiet vil øke bostøtten med minst 75 millioner kroner.
  • Gjennomføre prøveordninger der det offentlige kan gå inn og hjelpe folk inn i boligmarkedet. Kommunene rundt om i landet har forsøkt ulike leie til eiermodeller. Allerede for inneværende år satte Arbeiderpartiet av 5 millioner kroner i vårt alternative budsjett til Husbanken slik at de kan utvikle ulike modeller for prosjekter som kan hjelpe unge og enslige med gode inntektsmuligheter i fremtiden inn på boligmarkedet.
  • Arbeiderpartiet vil i tillegg bidra til at flere kommuner får mulighet til hjelpe beboere i kommunale boliger som ønsker å kjøpe egen bolig. Husbanken bes om å utarbeide en metodikk for dette. Gjerne etter mal fra Sandnes kommune der 125 beboere i kommunal bolig kjøpte egen bolig i løpet av fire år. I det alternative budsjettet for 2021 satte Arbeiderpartiet av 5 millioner kroner til dette arbeidet.

Både stat og kommune må bidra til at det bygges nok boliger i alle deler av landet. Mange virkemidler kan benyttes for å nå målsetningen om at alle som ønsker det skal eie sin egen bolig. I 2020 fremmet Arbeiderpartiet 30 boligpolitiske tiltak i Stortinget.

Med Arbeiderpartiet i førersetet for et nytt flertall på Stortinget og i en ny rødgrønn regjering, vil vi realisere disse og sette en ny kurs for boligpolitikken i Norge.