Etter drøyt 100 år med 8. mars har vi kommet langt, men det er fortsatt mye å gå på – enten det handler om etterdønningene av #metoo, krefter som utfordrer tidligere vunnede kamper som selvbestemt abort, eller kampen for å heve andelen faste og hele stillinger i det som tradisjonelt har vært typiske kvinneyrker.

Det er verdt å dvele litt med uttrykket feminisme i denne sammenhengen. Vi sakser fra Wikipedia: «Feminisme er en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene». Med den definisjonen på bordet, bør de fleste kunne kalle seg feminister, for man skal være rimelig reaksjonær for å være MOT politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene.

Det ser også ut til å være en oppfattelse blant enkelte at likestilling handler om at menn og kvinner skal være like, men det er en misforståelse. Likestilling handler om at menn og kvinner skal være likeverdige og ha like muligheter i samfunnet. Det er – og skal være – forskjeller på kjønnene, akkurat som det er forskjeller mellom individer. Poenget med likestilling er at hver enkelt person skal ha det samme utgangspunktet, uavhengig av kjønn, eller legning.

I noen deler av verden er feminisme kamp mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll fra et patriarkalsk samfunn, men her hjemme handler ikke feminisme og likestillingskamp om at kvinner skal bli fri fra undertrykking av menn – den kampen er vunnet. Jenter og kvinner er for eksempel i klart flertall innenfor høyere utdanning, og vi har også kvinnelig statsminister og flere kvinnelige partileder.

Dagens og fremtidens feminisme i Norge bør handle om kamp mot ufrivillig deltid, kamp mot kroppspress og netthat i alle former, kamp for en skole som sørger for at både gutter og jenter får like muligheter til å mestre og utvikle seg, og kamp for at alle kan være seg selv uten at samfunnet rundt dem setter begrensninger. Kommer vi dit, ja da kan vi begynne å snakke om full likestilling.