(Trønderdebatt)

Det er ikke uten grunn at likestilling er et av FNs bærekraftsmål. Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land er vi langt fra i mål. 1 av 3 kvinner rammes av fysisk eller seksualisert vold, kvinner er underrepresentert i media, rundt styrebord og i politiske fora. Kvinner tjener bare 84% av det menn gjør og har betydelig lavere pensjon enn menn. Menn eier 80% av de private verdiene på Oslo Børs og over 80% av aksjeutbytte gikk til menn. Forskjellen i lønn minker, men med dagens tempo vil det ta 257 år å tette lønnsgapet. WHO sier at corona medfører at utviklingen stagnerer nå.

Nylig ble den første internasjonale likelønnsdagen markert. Likelønn er ikke viktig bare for kvinner, men for en verden med verdighet og likhet for alle. Hva betyr egentlig likelønn? Det kan både bety at man får lik lønn for likt arbeid, men også lik lønn for arbeid som har samme verdi. Menn og kvinners arbeid kan kreve ulik kvalifikasjon, ansvar og arbeidsforhold, men likevel være av samme verdi. Jobber i kvinnedominerte yrker har gjerne lavere lønnsnivå enn i mannsdominerte yrker. Slik bør det ikke være.

Mødre som jobber får i snitt lavere inntekt enn kvinner som ikke er mødre. Det kan ha sammenheng med at de jobber mindre og tar jobb i mer familievennlige stillinger som gjerne gir lavere lønn. Hvem som ansettes og forfremmes kan forsterke skillene. Kvinner som får barn får lav lønnsøkning, mens menn som får barn øker mer i lønn. Kjønnsroller påvirker hvilke typer utdanning kvinner og menn velger, men forskjeller i yrkesvalg forklarer ikke alt. Kvinner som jobber i typiske mannsdominerte yrker tjener også mindre enn sine mannlige kolleger.

Selv om vi ønsker oss et samfunn der kvinner både skal jobbe og få barn, er det utallige historier om gravide som er bekymret for å være en belastning for arbeidsgiver. Mange unnlater å søke på nye jobber hvis de er gravide eller planlegger å bli det. Dette er et kulturproblem som må løses av gode ledere.

Kvinner utfører gjennomsnittlig tre ganger mer omsorgsarbeid og husarbeid enn menn. Selv om dette arbeidet er en bærebjelke i familiene er dette arbeidet for lite verdsatt, det tar tid og energi. Hvis husarbeid var likt fordelt mellom kjønnene hadde nok flere kvinner jobbet fulltid.

En av hovedutfordringene er deltidsarbeid. Hele 44% av kvinner i Trøndelag jobber deltid. I Trondheim 37%, mens i Snåsa og Lierne jobber 62-64% av kvinner deltid. Og størst andel er det i helse- og omsorgssektoren, som alt overveiende er offentlig. Kommunene har et stort ansvar for å fremme likestilling ved å tilby hele stillinger i alle sektorer.

"Kvinner hører til alle steder der beslutninger tas", sa nylig avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg. Når kvinneandelen i lederstillinger og i politikken øker får bedriftene bedre resultater og de politiske løsningene blir bedre.

Fra 1.januar 2020 har Høyre i regjering sørget for at bedrifter med over 50 ansatte skal rapportere på lønnsforskjeller mellom kjønnene og vise til hvor i bedriftshierarkiet menn og kvinner er innplassert. Videre skal det rapporteres på hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og hvor mange uker. Rapporteringen skal også vise tall over deltidsbruk og ufrivillig deltid. Det bidrar til bevissthet både hos bedriftene og ansatte.

Fra 1.januar 2019 har Høyre sørget for at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av stillingen. Deltidsansatte har rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det vil si at deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har rett på stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid.

I statsbudsjettet lanserer regjeringen «Kompetanseløft 2025», som er ulike tiltak for å styrke kompetanse i kommunal pleie- og omsorgssektor. Her løfter regjeringen frem problemstillinger knyttet til heltid/deltid. Regjeringen vil finne løsninger i samarbeid med fagorganisasjonene. 26,9% av de ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste har en avtalt stillingsprosent under 50%, kun 30% har 100% stilling. Det er ikke bra, hverken for pasienter, brukere, bærekraft eller hver enkelt ansatt.

Økonomisk frihet er nøkkelen til kvinners rett til å leve frie liv. Både lovendringer, åpenhet og bevisstgjøring er viktig. I tillegg må offentlige virksomheter og private bedrifter aktivt fokusere på og prioritere tiltak som gir økt likestilling. Likestilling bør derfor være på dagsorden når nye kommuneplaner nå lages i alle kommuner.