(Trønderdebatt)

Fengselsstraff skal være frihetsberøvelse, ikke manglende tilgang til å gå på do. Likevel er dette tilfelle for innsatte som soner i Trondheim fengsel. Nærmest halvparten av cellene i Trondheim fengsel mangler toalett på cellen.

På natten og kvelden må innsatte vente på en betjent for å kunne bli låst ut av cellen og så få tilgang til å gå på do. Flere ganger har innsatte ventet over en halvtime før de kan benytte fellestoalettene utenfor cellen. Den lange ventetiden fører til at innsatte bruker vasken til å urinere og bøtter til å gjøre fra seg. Det har blitt en uheldig og dessverre vanlig praksis.

  • Trondheim fengsel svarer at praksisen med dobøtter «har eksistert, men den ligger flere år tilbake i tid». Les hele Trondheim fengsels svar på kritikken nederst i saken. -red

Det er merkelig og kritikkverdig at myndighetene ikke har satt i verk tiltak for å bøte på denne uverdige praksisen. Vi må ikke glemme at innsatte er mennesker som soner en straff i form av frihetsberøvelse. Innsatte har også menneskerettigheter som myndighetene må ivareta. At innsatte må bruke vasker og bøtter når behovet melder seg, fører til et uhygienisk innemiljø.

I tillegg er det å anse som nedverdigende og umenneskelig behandling, som er i strid med menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3. EMK artikkel 3 inneholder et absolutt forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Dette er en rettslig forpliktelse som staten er bundet av. En praksis som strider mot dette kan verken finne sted i eller utenfor fengselet.

I 2013 undersøkte Sivilombudet sanitærforholdene (dvs. tilgang til toalettfasiliteter) i Trondheim fengsel. Undersøkelsen ble gjort på bakgrunn av opplysninger om at innsatte i Trondheim fengsel ikke hadde toalett på cella hvor de ble låst inne store deler av døgnet. Sivilombudet slo fast at dette ikke var tilfredsstillende og at innsatte først og fremst burde ha rett til toalett på cella. Dersom dette ikke var mulig måtte innsatte få gå på do «uten unødig forsinkelser». Sivilombudet ba fengselet og regionen om å iverksette tiltak for å sikre innsattes tilgang til toalett.

Åtte år senere er ingenting endret. Det er uholdbart!

Trondheim fengsel svarer

Trønderdebatt har forelagt innlegget for Kriminalomsorgen. Fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen ved Trondheim fengsel svarer:

Det er riktig at det ved Trondheim fengsel, avdeling Nermarka, høyt sikkerhetsnivå, fortsatt er 73 celler uten toalett. Fram til april 2021 var tallet 123, men et av byggene i fengslet er nå rehabilitert, slik at tallet celler uten toalett ble redusert med 50. Vi er kjent med de synspunktene det refereres til, og vi skulle også ha sett at alle cellene hadde toalett. Slik er det dessverre ikke.

Jeg vil bemerke at det ikke er slik at man bruker dobøtter på kveld og natt. Denne praksisen har eksistert, men den ligger flere år tilbake i tid. Vår bemanning på natt gjør det de kan for å låse ut når det meldes om behov for å besøke toalett.

Vi er ikke kjent med at det foreligger ytterligere konkrete planer om å gjøre bygningsmessige endringer i Trondheim fengsel, slik at det kan installeres toalett på alle cellene. Dette hviler på eier av bygningsmassen, Statsbygg, og justismyndighetene sentralt.

For oss er «normale boforhold» under soning et av flere forhold som har betydning i arbeidet med å skape endring, slik at de innsatte kan tilbakeføres til et kriminalitetsfritt liv. Vi har i alt vi gjør fokus på dette, men vi må forholde oss til de rammebetingelsene vi faktisk er gitt, innbefattet bygningsmassen.