Gå til sidens hovedinnhold

Industrihistoriens betydning for identitet og attraktivitet for ny industri og næringsliv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Verransamfunnet som i dag er en del av den nye Steinkjer kommune har en lang industrihistorie å vise til. Fra jektbygging og jektfart på 1800 tallet, etablering av sagbruk i Follafoss før forrige århundreskiftet, tresliperi og i dag en moderne CTMP fabrikk, NTE sin første kraftstasjon og 90 års historie med Fosdalen Bergverk AS, og ellers offensive bedrifter innenfor mekanisk industri, ventilasjon, entreprenører m.fl. Lokalsamfunnene og bedriftene i Follafoss og Malm har gjennom historien utviklet sterke industrisamfunn, hvor dyktige medarbeidere, ledere og bedriftseiere i fellesskap har representert holdninger, tradisjoner og tankesett som har vært, og vil være viktige også i framtiden. Bedriftenes engasjement for lokalsamfunnenes utvikling har vært og er stor, hvor prioritet av bolyst er sterkt fremtredende hos dem alle.

Historisk har de store bedriftene i Verran produsert eksportert sine produkter på verdensmarkedet, enten dette var jernmalm fra Bergverket eller cellulose (papirmasse) fra Follafoss. Dette medførte at bedriftene og samfunnene alltid har vært konkurranseutsatt og har merket effekten av verdenskonjunkturenes svingninger. Effektene av dette har medført perioder hvor bedriftene og dermed lokalsamfunnene har stått ovenfor betydelige og krevende utfordringer, som har bidratt til nytenking, omstilling og utvikling. Historien til massefabrikken (MM Folla Cell AS i dag) er i så henseende svært interessant.

Det er grunn til å merke seg at i dag bygges et nytt biorenseanlegg med en investeringsramme på ca. 150 mkr ved fabrikken i Follafoss. Det vil styrke grunnlaget for fremtidig utvidelse av kapasiteten. Det er bare 8 – 9 år siden Sødra Cell stengte fabrikken og ønsket å avvikle driften. Industrikulturen i Follafoss ble da svært tydelig, hvor ansatte, ledere og ikke minst hele lokalsamfunnet og kommunen engasjerte seg i arbeidet med å lete etter nye muligheter. Uten det store engasjementet i hele Verransamfunnet hadde utfordringene vært større. Vi er sikre på at det lokale engasjementet og lojaliteten til bedriften og lokalsamfunnet ble lagt merke til hos dagens eiere av bedriften.

Etter konkursen i det statlig eide Fosdalen Bergverk AS i 1989 var det krevende å fylle tomrommet fult ut. Man gikk fra årtusenskiftet over i en fase hvor mye oppryddingsarbeid, sanering av bygninger o.s.v. måtte gjennomføres. Selv om mange bygninger og installasjoner som preget Malm samfunnet måtte saneres, har det vært et mål å bidra til at den stolte industrikulturen og noen sentrale elementer bevares og er ment å inngå i arbeidet med å formidle den viktige industrihistorien. Dette resulterte i at kommunestyret i Verran kommune i 2013 vedtok å bevare en del bygninger og installasjoner i gruveområdet, og kommunen etablerte Bergmannsparken AS for å bidra til og å forvalte og i samarbeide med frivilligheten arbeide langsiktig med å formidle industri- og bergverkshistorien.

Verran kommune støttet fra starten av det viktige initiativet som Evy Kasseth Røsten stod bak, og som i dag er kjent som Eplene i Messehagen. Dette er senere videreutviklet og fremført av Gruveteateret. Eplene i Messehagen forteller en viktig del av den sterke industrikulturen som var i dette lokalsamfunnet. Verdien av en slik fortelling og oppsetting er stor for alle de som er publikum, men aller viktigst er den stolthet dette gir til Malmsamfunnet og innbyggerne her.

De seneste årene har vi opplevd en økt interesse fra nasjonale og internasjonale bedrifter som vurderer å etablere og bygge opp nye bedrifter og virksomheter. Dette har resultert i at Nippon Gases Norge AS denne våren ferdigstilte en luftgassfabrikk og SalMar settefisk nå har startet byggingen av verdens største settefiskanlegg i Malm industripark. Samlet investerer disse to bedriftene om lag 1,5 milliarder kroner i nye bedrifter.

Av åpenbare grunner må viktige forhold som tomt, energi, vann, næringsvertsskap m.v. være tilgjengelig i tilstrekkelige mengder for slike etableringer. Men både SalMar og Nippon har tydelig gitt uttrykk for at den industrikulturen man har i Malm og Follafoss (Verran) har vært viktige element som er hensyntatt når de har valgt lokaliseringssted. Dette preger måten man fra lokalsamfunnet og Næringsselskapet forsøker å tilrettelegge og ikke minst tydelig uttrykke at bedriftene er velkomne i lokalsamfunnet.

Sentrale myndigheter, interesseorganisasjoner, politikkere og andre gir uttrykk for at nå skal vi utvikle de nye bedriftene og den nye industrien. Det grønne skiftet er vi så vidt i gang med å materialiseres. Vi er kjent med at i løpet av de kommende årene vil Steinkjer Næringsselskap AS kunne identifisere mange spennende og moderne industriprosjekter som kan realiseres i Midt Norge og Norge.

Både Bergmannsparken AS og det operative næringsapparatet ved Steinkjer Næringsselskap AS har gjennom sitt arbeid og kontaktnett fått dokumentert at den industrihistorie og industrikultur vi har i Malm og Follafoss er attraktiv for nye bedrifter og den moderne industrien. Dette er et konkurransefortrinn vi som aktører må bli enda mere bevist og ikke minst også utnytte enda bedre i framtiden.

Eksisterende bedrifter i Follafoss og Malm vil i løpet av 2021 og 2022 ha et rekrutteringsbehov på om lag 50 – 60 nye medarbeidere, hvorav ca. 40 er nye arbeidsplasser og de siste 20 er for å erstatte naturlig avgang. Bedriftene er tydelige på at de ønsker og må kunne tilby attraktive lokalsamfunn og bedrifter til de arbeidssøkende. Den industrihistorie og industrikultur som er produktet av 140 års industri er i så henseende et viktig element.

Hvordan skal vi så kunne styrke denne delen av vårt samlede arbeid? Bergmannsparken AS har over de siste årene arbeidet med å konkretisere planer for å kunne etablere en besøksgruve (Vestgruva), tilrettelegging for publikum i gruveområdet, reetablere bergverkets presentasjonsrom i bergverkets kontor (servicekontoret) i Bergmannsparken m.v. Det arbeides aktivt og bra i flere frivillige organisasjoner og spesielt Fosdalsgruvas Venner har en betydelig aktivitet (og planer) med å ta vare på historien og historiske gjenstander fra bergverket. NTE gjennomførte for en del år siden en omfattende rehabilitering av NTE sin første kraftstasjon i Follafoss, som i dag fremstår som et «smykke». Alt dette er viktige elementer i å både ta vare på og å formidle historien. De siste 10 årene er det også skrevet 3 bøker om Fosdalen Bergverk og Malmsamfunnet, og ikke minst om industrikulturen.

Samlet finnes mye informasjon, gjenstander, installasjoner m.v. som forteller noe om historien og som vi i fellesskap mellom frivillige organisasjoner, bedrifter og kommunen må legge til rette for å formidle. Å kunne formidle industrihistorien vil være svært viktig i arbeidet med å sikre videre positiv utvikling innenfor næringsarbeidet.

Norge og næringslivet vil i årene som kommer måtte utvikle og bygge moderne industri, og framtidens industribedrifter vil etterspørre attraktive steder og samfunn for å utvikle og etablere de nye bedriftene. Framtidens industri er ikke sammenlignbar med den gamle industrien som vi gjerne husker. Framtidens bedrifter er opptatt av sirkulær økonomi, samarbeid og et positivt miljøregnskap. Mange bedrifter skal produsere produkter som inngår som viktige bestanddeler i det grønne skiftet, for å forbedre de globale klima- og miljø utfordringene som eksisterer i dag.

I en slik fremtid vet vi fra mange forskjellige hold at bedriftene og bedriftseierne vil stille store krav til de kommuner og samfunn som ønsker å være vertskap. Levende lokalsamfunn med forankring i industrihistorie- og tradisjon vil ha en fordel og et konkurransefortrinn, dersom de øvrige faktorer er til stede i riktig omfang. Dette medfører at både Bergmannsparken og Steinkjer Næringsselskap er opptatt å legge til rette enda bedre for å kunne synliggjøre viktige deler av industrihistorien i Follafoss og Malm, for derigjennom å styrke arbeidet med å fremstå som et attraktivt sted for å etablere og bygge fremtidens industri og bedrifter.

Bolyst, identitet og stolthet er avgjørende for at man skal ha et levende lokalsamfunn som skal være vertskap for ny industri. Bergmannsparken har en viktig rolle å spille for å bygge opp under identitet og stolthet. Bolyst krever bidrag fra frivilligheten, næringslivet og hele Steinkjer-samfunnet.

Kommentarer til denne saken