Steinkjer: Barnehagene åpner 20. april. 1.- 4.trinn starter på skolen 27. april

Barn og ansatte som er risikogrupper skal ikke være i barnehagen

Fra 20. april vil det igjen være barn i skolegården på Steinkjer skole. 

New Articles

Informasjon fra sektor barnehage

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april. Smittesituasjonen i Steinkjer kommune er per i dag god, dvs. lav og under kontroll. Dette gir grunnlag for å ha en målsetting om å åpne barnehagene i Steinkjer allerede den 20. april, noe det nå jobbes for.

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skal skje på en forsvarlig måte. Hensynet til helse skal gå foran andre hensyn. Det skal lages nasjonale standarder for å hvordan smittevern skal ivaretas i barnehager og skoler, og det vil komme en nasjonal veileder for dette innen 16. april. Ansatte i barnehagene skal gis opplæring i smittevern før barnehagen åpnes.

Foreldre og ansatte må være forberedt på at de nasjonale retningslinjene for åpning av barnehager kan bety endrede rutiner for håndtering av for eksempel henting/levering av barn, bespisning/matservering, ivaretaking av barn og personale i risikogrupper, syke barn/barn som blir syke i barnehagen, krav til bemanning, utetid, renhold, hygiene etc.

Det vi vet allerede nå er at barn og ansatte som er risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp, som følge av koronaviruset, ikke skal være i barnehagen. Dette gjelder også ansatte og barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogrupper.

Mer informasjon om hvilke retningslinjer som skal gjelde for åpning av barnehagene i Steinkjer kan først komme etter at de nasjonale reglene er utsendt, dvs. i slutten av uke 16

Steinkjerbarnehagene skal gjøre alt vi kan for at åpning av barnehagene skal kunne skje på en trygg og god måte den 20. april.


Informasjon fra sektor skole

1.-4.trinn starter skole fra 27. april. Elevene vil få fjernundervisning frem til 24. april.

SFO starter opp 27. april.

Det er ikke avklart når elever på 5.-10.trinn får komme tilbake på skolen. Fjernundervisningen vil derfor, helt eller delvis, gjennomføres frem til sommeren. Dette medfører mer opplæring i nytt fagstoff for elevene, som kan gi nye arbeidsmåter og dermed utfordre elevene mer faglig.

Når skolene starter opp er det viktig at alle føler seg trygge og ivaretatt. Ved oppstart skal vi derfor ha gode rutiner for smittevern og organisering basert på nasjonale føringer. Dette vil vi informere godt om til elever og foreldre i forkant av oppstarten.

Skolene må i perioden fremover forberede for to skoledriftsmodeller, noe som medfører færre «en til en» samtaler med elevene. Kontaktlærer er fortsatt tilgjengelig for spørsmål.

Elever i risikogruppene vil få tilrettelagt for fjernundervisning om de ikke kan møte på skolen.


Informasjon fra sektor forebygging

Generelt er alle hjelpe/støttetjenestene i skoler og barnehager tilgjengelige når disse starter.

Hjelpe-/støttetjenestene møter i skoler og barnehager ved meldt behov.

Tjenestene har spesielt fokus på hjelp og støtte til risikoutsatte barn med familier

Barnevernvakta er åpen i påskehelga.

Jordmødre og helsesykepleiere vil følge opp gravide, nyfødte og de minste barna med veiledning til foreldre.

Teststasjonen på Egge har åpen fredag og søndag i påskehelga. Fastleger og legevakta er henvisningsinstans.


Avlastningstilbudet til barn og unge opprettholdes etter opprinnelige vedtak.

Vakttelefonen ved Steinkjer kommunale mottak er åpen 24/7.


Det er imponerende hvordan barn, foreldre/ foresatte og ansatte har taklet koronasituasjonen, og hvor løsningsorienterte alle er. Dette lover godt for hvordan vi framover sammen skal bidra til å begrense smitte, og samtidig legge til rette for en best mulig hverdag for barn, unge og deres familier.

Tusen takk til dere alle, og riktig god påske!

Hilsen oppvekstetaten i Steinkjer kommune