Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er tiltakene, ordfører?

Meninger

Etter å ha lest artikkelen i Steinkjer Avisa fredag 15. januar der Steinkjers ordfører sier at «Vi må inkludere flere» og at «alle må tenke gjennom hvordan de kan bidra til et varmere Steinkjer» føler vi behov for å komme med et tilsvar.

Selvsagt har vi alle ansvar for å bidra til et varmt Steinkjer-samfunn. Foreldre må snakke med barna om å bry seg og følge med på hva ungene driver med på nettet. Og vi er også enige i at de kommunale tjenestene er gode og at kommunens ansatte er veldig dedikerte de oppgavene de er tildelt. Men så er det også slik at vi politikere har et ansvar for å iverksette tiltak fra vårt ståsted for å oppnå et varmere samfunn. Der føler vi at Senterpartiet med sine støttespillere er mest opptatt av å utrede og i liten grad er interessert i å bruke penger. Det blir mye jabb og spill for galleriet etter vår mening.

Ja da, mye går bra i Steinkjer og de fleste som bor i kommunen har det godt. Og noe har vi fått til tverrpolitisk samarbeid om. Satsing på uteområdene ved skolene våre et et godt eksempel på det. Men det bekymrer oss at statistikk og rapporter viser at mange barn og unge i Steinkjer har et liv preget av fattigdom og utenforskap, og at utviklingen i Steinkjer er mer negativ enn de andre byene i Trøndelag. Så det trengs flere tiltak.

Arbeiderpartiets kommunestyregruppe har besøkt alle barne- og ungdomsskolene i kommunen, alle kommunale barnehager, alle enhetene i sektor forebygging med PPT-tjenesten, barnevernet og flere, og opplevd at alle enheter gjør sitt beste for at barn og unge i Steinkjer skal få en god oppvekst. Vi fikk også bekreftet at mye fungerer bra. Men vi fikk også bekreftet store sosiale problemer på skolene, utenforskap, mobbing og netthets, psykiske problemer og skolevegring.

Vi mener det haster med å få til mer målretta innsats. Derfor fremmet Arbeiderpartiet en rekke forslag for å motvirke barnefattigdom og utenforskap og med en tydelig forebyggende prioritering under behandlingen av budsjett og langtidsplan.

For at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst ville Arbeiderpartiet blant annet prioritere mer penger og innsats i tverrfaglig forebyggende arbeid. Dette ville gitt bedre livskvalitet for familier, barn og unge og bidra til at flere barn og familier klarer seg bedre selv med mindre behov for spesielle tiltak gjennom PPT, barnevern eller andre blir mindre. Tiltaket ville gitt bedre ressursutnyttelse i sektor forebygging og lavere ressursbruk og kostnader for kommunen på sikt

Vi foreslo innføring av et daglig foreldrebetalt måltid på skolen fra skoleåret 2021/22 med betalingsfritak for de som trenger det. Mange barn spiser ikke frokost før de drar på skolen. Og mange spiser heller ikke skolemat. Skolemat bidrar til et bedre læringsmiljø, hindrer utenforskap og forskjeller og skaper ro i klassen. Alle rektorene og elevrådsledere ønsket innføring av et skolemåltid, med lokale tilpasninger.

I Steinkjer ansees barnetrygda som en del av sosialstønaden. Dvs at de som får sosialstønad får ikke barnetrygd i tillegg. Og når barnetrygden økes, så blir det ikke mer til familiene. Det blir mindre å betale ut for kommunen i sosialstønad. På denne måten struper posisjonspartiene økonomien til de som trenger det mest. Iflg sektor for forebygging i oppvekstetaten fører dårlig familieøkonomi til multistressfamilier der foreldrenes utfordringer gir stressede unger i barnehage og på skole. Arbeiderpartiet foreslo mer midler til økonomisk sosialhjelp. Og vi foreslo at barnetrygden skulle disponeres fritt av familien, uavhengig av sosialstønad. Barnetrygd er en universell ordning der alle uavhengig av inntekt skal få utbetalt en økonomisk støtte. Og det er slett ikke de som har minst som skal frarøves den.

Våre forslag var alle innenfor trygge økonomiske rammer. Samtidig viste de omtanke for de som har det økonomisk vanskeligst. Effekten av våre forslag ville hjulpet flere barn og unge til å bli vinnere i eget liv, og flere familier ville blitt i stand til å ta gode valg for seg og sine.

For kommunen ville effekten blitt at flere bidrar i samfunnet og færre faller utenfor. Steinkjer blir mer attraktiv. Flere opplever Steinkjer som åpen, lys og glad. Og det er jo det vil alle vil.

Dessverre valgte Senterpartiet, Høyre og Venstre å stemme ned alle våre forslag. Og de kom heller ikke med alternative forslag som kunne gitt samme virkning.

Vi mener det viktigste kommunen kan gjøre nå er å dreie ressursbruken fra å reparere til å forebygge. Veien dit går ikke gjennom innsparingskrav og trangere rammer slik som styringspartiene vedtok. Det går gjennom en offensiv holdning og retning for å motvirke utenforskap og fattigdom og vilje til å bruke økonomiske midler til det.

Kommentarer til denne saken