Steinkjer kommune står foran noen av sine største avgjørelser i kommunens historie og trenger hjelp fra kommunens innbyggere til å finne de beste beslutningene.

Bakteppet er en kommune styrt av Senterpartiet i fire perioder og som nå har svakest folketallsutvikling av alle bykommunene i Trøndelag. Vi har større andel barn under barnefattigdomsgrensen enn gjennomsnittet i fylket og landet for øvrig og svakere utvikling. Av kommunens innbyggere står hele 3.200 mellom 20 og 66 år utenfor ordinært arbeidsliv, utdanning og omskolering. Få av disse er registrert som arbeidssøkere og mange er ukjente også for NAV.

I tillegg sliter også vi med de nasjonale trendene med økende antall eldre og reduksjon i fødselstall. I Norge er det 30 tusen færre barn i barnehagealder i dag enn for ti år siden. Steinkjer er dessverre ikke noe unntak.

De to siste kommunestyreperiodene har Arbeiderpartiet vært plassert utenfor gruppen som har hatt den politiske makten i kommunen vår. Styrende politikk har ført til økende utenforskap og nedgang i folketallet. Mens Arbeiderpartiets forsøk på endring av kurs er blitt stemt ned. Det siste året er imidlertid dialogen blitt noe bedre. Derfor klarte Arbeiderpartiet å oppnå enstemmighet for å sende kommunedirektørens planforslag Steinkjer2025 på høring nå i siste formannskapsmøte.

Så nå har alle innbyggere i kommunen vår, alle organisasjoner og bedrifter mulighet til å uttale seg om kommunedirektørens forslag innen 15. august. Deretter kommer saken til bred politisk behandling i september der føringen blir gitt til arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan.

Noen savner handlekraft fra oss politikere. De kan ikke ha fått med seg kompleksiteten i saken. For her er det mange hensyn å ta. De som har omsorgsbehov, deres pårørende, barna i barneskolene, deres familier, lokalsamfunnene, det lokale næringslivet, de ansatte på arbeidsplassene, de ansatte på rådhuset, kommuneøkonomien osv.

Skolestrukturen på barnetrinnet har vært hovedtema i media og de tolv grendemøtene som har vært gjennomført. Hva skjer om skolene blir nedlagt – blir det færre barn og innbyggere i grenda da, og færre i kommunen? Det er lagt ned skoler i kommunen vår før også. Men det finnes ikke statistikk over hvordan dette har slått ut i lokalsamfunnet. Og hva med skoleveien – hvor lang reisetid får ungene om skolen blir lagt ned? Dette er ikke utredet. Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyssen. Deres anbefalinger er maks 30 minutt reisetid for de minste skoleungene og 45 minutt for de eldste.

Vi i Arbeiderpartiet ønsker en vekstrategi i kommunen. Vi ønsker å snu den negative utviklingen i folketallet. Faktisk er mulighetene for ny vekst i kommunen større nå enn på lenge. Mange bedrifter vil etablere seg her. De trenger bare næringsareal. Noe trengs sjønært, andre ønsker sentrumsnære tomter, mens andre igjen er fornøyd med veinære arealer. Vi har mulighet til hundrevis av nye arbeidsplasser om vi finner og får regulert nye næringsareal raskt. Her trengs gode tips fra våre innbyggere og resolutt opptreder fra kommuneadministrasjonen.

Våre andre hovedutfordringer må også løses – eksempelvis det store utenforskapet og barnefattigdommen. Alle må inkluderes i samfunnet vårt – bidra etter evne og få etter behov. Her er vi avhengig av grendene. Dere som bor i grender vet hvem som trenger bistand til å bli inkludert; dere har de som kan bistå og aktiviteter som inkluderer.

I kommunens omsorgstrategi inngår at vi alle skal bo lengst mulig hjemme. Hvordan løser vi dette, hvordan kan vi i lokalsamfunnet ta ansvar for hverandre? Å rykke ut fra beredskapshuset hver gang noen trenger hjelp vil ikke fungere.

Organiseringen av grendene i eks vis grendeutvalg som samarbeider med kommunen kan være en god fremtidig modell. Hvordan bør en slik modell bygges med ansvar, myndighet og oppgaver? Det er også viktige spørsmål vi ønsker gode svar på.

Senterpartiets Lars Myhr Sandlund har vært ute i media og meddelt flertallets løsning på utfordringene. Dører skal låses og nøkler kastes. Arbeiderpartiet er uenig. Dette er ikke måten vi løser utfordringer på. Nå må vi åpne alle dører, skuffer og skap så vi finner de beste løsningene som bidrar til å snu utfordringene kommunen vår står i. Og til å finne de gode løsningene trenger vi gode tips fra deg som bor og har ditt virke i kommunen vår. Sammen skal vi bygge fremtidens Steinkjer. Vi i Arbeiderpartiet har ikke sagt at vi er enige i forslaget fra kommunedirektøren. Det vi sier er at vi trenger en ny politisk kurs, og at vi vil lytte til alle gode forslag i den forbindelse. Derfor ser vi fram til å høre fra deg.