Så kom kommunedirektøren med sitt budsjettforslag. Vi hadde pustet litt lettet ut etter politisk behandling av Masterplanen /budsjett. Der det meste av planen ble fjernet. Men noen punkter sto tilbake, som nå i budsjettet ble fremmet igjen.

Administrasjonen har fortsatt et sterkt ønske om å sentralisere eldreomsorgen, selv etter sterk motstand fra innbyggere (høringene)

Begrunnelsene er litt forskjellige: tidligere var det mangel av komponent pleiepersonell, som tvinger frem større enheter. Større enheter vil møte våre fremtidige behov?

Nå er det for å dekke inn et underskudd på budsjettet. På tross av økning av penger fra staten. Steinkjer ligger over landsgjennomsnittet i overføringer.

Kvam, Beitstad og Teigen sine heldøgns omsorgsplasser skal sentraliseres.

Hjemmetjenesten skal styrkes?

Tilbudet på hjelp/tjenester skal strammes inn.

Hvor syke, hjelpetrengende må vi være, hvor stor angst og uro skal vi ha før kommunen vil gi oss hjelp?

Tjenesten tilsyn skal falle bort. Tilsyn som kunne gitt oss en litt roligere natt eller en litt bedre dag. Sett i lys av den tiden vi er inne i nå med pandemien, vil fravær av besøk og tilsyn være svært alvorlig. Et tilsyn kan avdekke store helseproblemer.

Videre ser vi i forslaget at spesialundervisning og PPT reduseres. Ønsker Steinkjer kommune være en kommune som rammer de mest sårbare?

Det vil bli enda vanskeligere å få rett hjelp og undervisning til våre barn og unge. Barn kan i dag gå sju-åtte år før de får en PPT-vurdering og kartlegging av problemene barnet har, og dermed den rette undervisning. Skal barna gå hele barneskoletiden og føle at de ikke er som de andre? Dette skjer i dag. Skal barn og unge få ødelagt mange år av sin barndom med at kommunen velger å gjøre tilbudet enda vanskeligere enn i dag?

Ønsker politikerne virkelig å ha en slik skole på "sin vakt"?

Den byggeaktiviteten som skjer i Steinkjer er noe som vi blir forundret, sjokkert over. Det finnes brått penger til ulike formål og det velges det dyreste tilbudet på byggeprosjekt. Vi forstår ikke tankene bak, i alle fall når de lovpålagte oppgaver blir skåret ned eller fjernet. Alle vet at den dagen når lån skal betales ned, tas det av den samme potten. Kommunen har et budsjett på 2,1 milliard kroner, de besparelsene som ligger inne på 16 millioner er vel en svært liten del. Kan ikke se at behovene blir mindre ved å legge ned , fjerne eksisterende tilbud .

Mange ønsker å følge nøye med på denne debatten og beslutningene som tas.

Neste år er det Stortingsvalg, og jeg ønsker å se hva våre folkevalgte i kommunen velger å gjøre. Samsvarer ikke den politikken som utøves i kommunen med det som en del stortingspolitikerne sier de ønsker for landet med nærhet og tilstedeværelse i distriktene, da vil det være vanskelig å stemme på partier som sier én ting i partiprogram og utøver en annen politikk i vårt nærmiljø.