I innbyggerundersøkelsen for 2020 svarer 82 prosent at de har stor eller svært stor tillit til politiet i Trøndelag. Det er en oppgang på 6 prosentpoeng fra 2019, hvor 76 prosent svarte det samme. Det nasjonale snittet ligger på 82 prosent, opp tre prosentpoeng fra 2019. det skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Over landssnittet på trygghetsfølelse

I tillegg til tillit, har også trygghetsfølelsen blant innbyggerne i Trøndelag økt. Årets undersøkelse viser at 96 prosent føler seg trygge der de bor og ferdes, mot 91 prosent i 2019. Det gir en oppgang på 5 prosentpoeng og gjør Trøndelag til distriktet med størst vekst i trygghetsfølelse. Snittet på landsbasis ligger på 94 prosent, samme tall som i fjor.

– For å forebygge og bekjempe kriminalitet er vi avhengig av folks tillit. Jeg er fornøyd med at vi går fram så mye på både trygghetsfølelse og tillit i Trøndelag. Tillit skapes i møtet mellom våre ansatte og publikum. Fremgangen kan henge sammen med vår evne til bekjempe kriminalitet, forebygging og det å være et synlig politi som kommer raskt til stede. Dette er noe vi jobber med hver dag, sier politimester Nils Kristian Moe.

Et unntaksår

Året 2020 har bydd på store utfordringer. Pandemien har påvirket kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og metoder for oppgaveløsning.

– Det er mange ansatte som har gjort en solid jobb i året som har gått og tilpasset seg pandemisituasjonen raskt, samtidig som de har levert gode polititjenester til våre innbyggere. De ansatte skal ha æren for at tilliten og trygghetsfølelsen har økt i Trøndelag, sier Nils Kristian Moe.

To prosentpoeng ned i små kommuner

Undersøkelsen viser også at tilliten har økt mest i store kommuner, og har gått ned i små kommuner. Tall på landsbasis viser at fra 2015 til 2020 har tilliten i små kommuner (under 5000 innbyggere) gått ned fra 78 prosent til 76 prosent, tilliten i mellomstore kommuner (5000 – 19 999 innbyggere) har holdt seg stabilt på 80 prosent, mens tilliten i store kommuner (over 20 000 innbyggere) har økt fra 80 prosent til 83 prosent i løpet av den siste femårsperioden.

– At innbyggere i de minste kommunene har lavere tillit til politiet, er noe vi må ta med oss. Vi jobber for at alle innbyggere skal føle seg like trygge, uavhengig om man bor i bygd eller by. Den store omleggingen fra lensmenn til politikontakter må vi fortsette å utvikle, og når vi får mulighet til å styrke opp med flere politifolk, vil de geografiske driftsenhetene være høyt opp på lista, sier Nils Kristian Moe.

Andre punkter fra innbyggerundersøkelsen

Svindel og bedrageri er det befolkningen i Trøndelag er mest bekymret for. 32 prosent svarer at de i stor eller meget stor grad er bekymret for denne kriminaliteten.

Ran er det trønderske innbyggere bekymrer seg minst for. Fem prosent svarer at de er bekymret for ran i ganske stor grad.

55 prosent er helt eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp i Trøndelag. 17 prosent er delvis eller helt uenig.

72 prosent mener det er lett å komme i kontakt med politiet i Trøndelag

77 prosent mener politiet i Trøndelag behandler folk med respekt, uavhengig av hvem det er