(Trønderdebatt)

Sps Steinar Aspli tegner et dystert bilde av vårt felles Trøndelag i et innlegg i Trønder-Avisa den 22.04, der han påstår at staten har forlatt Trøndelag. Det er ikke annet enn en negativ Sp- karikatur av Norges mest innovative region med det mest optimistiske næringslivet.

Jeg er enig med Steinar Aspli i at et variert arbeidsmarked er viktig for attraktivitet. Derfor har Høyre i regjering flyttet ut og nyetablert 1230 statlige jobber i hele landet, en politikk vil skal videreføre i neste periode. Blant annet er deler av landbruksdirektoratet flyttet til nordre Trøndelag. Sp i Oslo blokkerte nylig for utflytting av 150 jobber i GIEK fra Groruddalen. Så Sp må gå i seg selv.

Aspli presenterer faktafeil om domstolsreformen. Ingen rettssteder er lagt ned, tingrettene både på Brekstad, i Namsos og Steinkjer opprettholdes og styrkes.

På de rødgrønnes vakt frem til 2013, kom veksten i statlig sysselsetting i offentlig administrasjon. Siden 2013 har veksten i større grad skjedd i sykehusene og i universiteter og høyskoler. Mens Sp prioriterte direktoratansatte, har Høyre prioritert flere varme hender, mer velferd og kloke hoder i skolene og vi har styrket politidistriktene med over 1500 årsverk.

Staten er en del av løsningen, men ikke hele løsningen, slik Sp vil ha det til.

Blant hovedutfordringene i Trøndelag er at for få fullfører videregående skole og at ungdommen flytter ut etter endt utdanning. Det blir stadig færre yrkesaktive per pensjonist, og mange trønderske kommuner opplever en negativ befolkningsutvikling.

Det er bekymringsfullt når det er økende mangel både på den kompetansen kommunene trenger til sin tjenesteproduksjon og som næringslivet etterspør. Før koronakrisa oppga 17 prosent av bedriftene i norddelen av Trøndelag vansker med rekruttering av fagfolk.

Fylkespolitikeren Aspli har selv et stort ansvar for å skape en skole som gjør at enda flere elever fullfører videregående og for at det fortsatt mangler læreplasser for de som skal ta fagbrev.

Høyre vil videreføre styrkingen av videregående opplæring, særlig med vekt på fagutdanningene. I tillegg vil vi satse mer på desentraliserte, fleksible utdanningstilbud i høyskolesektoren. Vi vil gjøre det mulig å lære hele livet, også for voksne som trenger påfyll av kompetanse for å dekke arbeidslivets behov.

Mener virkelig Sp det er mer stat og økte skatter som skal redde distrikts-Norge?

Norge står foran krevende omstillingsbehov de kommende årene. Koronakrisen har forsterket utfordringene. Norsk økonomi må bli mindre oljeavhengig, gå fra fossil til fornybar og få flere bein å stå på.

Da er det vårt ansvar å tenke på at det kommer en dag etter i morgen. Offentlig sektor må omstille seg slik næringslivet gjør hver dag. Vi kommer til å trenge langt flere fagfolk i omsorgen fremover. Da kan vi ikke tviholde på kontorlokaler og bremse endring av tjenester som kan løses på nye måter, f eks gjennom det kjempeløftet vi gjennomfører på digitalisering.

Det vi lever av er private jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke jobber som finansieres på statsbudsjettet. Veien ut av koronakrisen og over i fornybarsamfunnet handler om å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet.

Derfor har denne regjeringen senket skatter og avgifter med over 30 mrd kr for å legge til rette for økt aktivitet og vekst i jobber over hele landet. Og vi har gjort forenklinger for næringslivet på 15 mrd kr. Og ikke minst har vi doblet bevilgningene til samferdsel. Flere moderne, effektive og sikre veier er distriktspolitikk som virker!

Vis kortene, Sp! Sp dyrker misnøye og har blitt eksperter på svartmaling. Aspli og co. bør spørre seg selv om denne populistiske pessimismeretorikken bidrar til å vise og styrke det innovative og positive Trøndelag og om svartmalingen bidrar til at ungdommen vil bli.

Vi hører lite om Sp-løsningene. Noe er imidlertid klart: Sp vil reversere kommunesammenslåinger de aller fleste er fornøyd med, gjenåpne lensmannskontorer mot politiets vilje samtidig som de vil ofre tusenvis av trønderske jobber ved å skrote EØS-avtalen. Få av reverseringsgrepene til Sp er finansiert i deres alternative budsjetter.

Dette blir dyrt. Veien tilbake til det rødgrønne Soria Moria er brolagt med massive skatteøkninger for folk og bedrifter.

Høyre vil at vi skal bo, jobbe og leve i hele landet. Da trenger vi jobber over hele landet og nok fagfolk – ikke mer stat og mer skatt.

Kursen videre for Trøndelag og Norge er fremover, ikke tilbake til det som engang var.