(Trønderdebatt)

Grenaderen boligsameie rettet i begynnelsen av februar i år en henvendelse til vegeier Trøndelag fylkeskommune om innføring av redusert fartsgrense til 60 km/t på den siste delen av fylkesveg 759 inn mot Steinkjer. Bakgrunnen for henvendelsen var stor – og økende – trafikk knyttet til de to avkjørslene på strekningen, samt påfølgende fotgjengerfelt og rundkjøring inn mot byen. Tidligere i år fikk vi gjennom media den gladmeldingen at fylkeskommunen overfor Statens vegvesen innstilte på at fartsgrensen på strekningen burde reduseres enda mer - til 50 km/t. Så skulle det vise seg at dette var for godt til å være sant…

Vedtaket som Statens Vegvesen har fattet på grunnlag av innstillingen fra Trøndelag fylkeskommune – et vedtak som ble iverksatt 5. juli gjennom skilting – innebærer at fartsgrensa settes ned til 50 km/t kun for den siste avkjørselen på den aktuelle strekningen, mens det ved avkjørselen til pr. dato nærmere 100 leiligheter, en stor barnehage og et økende antall næringsvirksomheter, er skiltet med forvarsel om at fartsgrensa settes ned fra 80 til 50 km/t om 200 meter.

Fylkeskommunens begrunnelse for en slik løsning er at «nedsatt hastighet her til 60 km/t tror ikke vi vil bli overholdt», og at «vi har erfaring med at forvarsling gjør at farten senkes tidligere». Fylkeskommunens vurdering er med andre ord at et forvarsel om nedsatt fartsgrense er mer virkningsfullt enn en redusert fartsgrense på strekningen… I parentes bemerket gjør løsningen som er valgt i tillegg at redusert fartsgrense ut av byen markeres opphevet før den aktuelle avkjørselen.

Etter at denne løsningen ble kjent, har jeg fått en rekke henvendelser fra beboere i området som føler at Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen holder dem for narr gjennom denne løsningen.

For meg oppleves dette som en sjablongmessig saksbehandling på rundskrivbasis.

I rundskriv NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier beskriver Statens Vegvesen over 22 A4-sider pluss vedlegg kriterier som skal / bør / kan ligge til grunn for fastsetting av fartsgrenser langs vegene. Til dette bruket er det for veger der det vurderes en fartsgrense på 60 km/t utarbeidet en beregningsmodell med til sammen 14 punkter, og der samlet «poengsum» er avgjørende for om fartsgrensen skal reduseres eller ikke. Når det gjelder bruk av modellen, heter det i rundskrivet at «Resultatet fra modellen må alltid vurderes opp mot faglig skjønn før det iverksettes».

Gjennom et langt yrkesliv fikk jeg anledning til å holde en rekke kurs om saksbehandling for ansatte i offentlig forvaltning. Etter å ha knyttet saksbehandlingsrutinene til lov, forskrift og rundskriv, pleide jeg alltid å avslutte med «og så er det lov å bruke hodet». Min erfaring er at saksbehandlere ofte ikke utnytter handlingsrommet som bestemmelsene kombinert med faglig skjønn gir, og at det i noen tilfeller jaktes mer på grunnlaget for å si «nei» enn for å si «ja». Dette kombinert med at det i mange tilfeller er enklere å forsvare en avgjørelse overfor kolleger og overordnede når en har holdt seg godt innenfor «gjeldende bestemmelser».

I vedtaket om å avslå redusert fartsgrense på fylkesveg 759, opplever jeg det som om handlingsrommet som ligger i rundskrivet ikke er brukt til å jakte på «ja’et». Fra et folkelig ståsted er det vanskelig å få øye på det faglige skjønnet som ligger til grunn for at en avkjørsel med mange hundre på- og avkjøringer pr. dag, er bedre sikret gjennom skilt med forvarsel om at fartsgrensa reduseres lengere framme på vegen enn med et skilt der fartsgrensa er satt til 60 km/t i forkant av avkjørselen.