Da Thon Hotel den­ne uken gikk ut med "flagg­nekt" for pri­de­flag­get ved sine ho­tel­ler, opp­rør­te det man­ge, så­ret man­ge og gjor­de folk for­ban­na. Thons be­grun­nel­se var at det skal være plass til alle i ho­tell­kje­den, ikke bare dem som støt­ter pri­de. De øns­ket å være nøy­tra­le. Et­ter bråk in­ternt og i me­dia snud­de ho­tell­kje­den og der­med ble det li­ke­vel lov å hei­se regn­bue­flag­get ved de over 90 ho­tel­le­ne kje­den eier i Norge.

Det skul­le bare mang­le.

I 2022 opp­lev­de Norge ter­ror mot det skei­ve mil­jø­et un­der det som skul­le være pri­de­mar­ke­ring- og fei­ring i Oslo. To per­so­ner døde, man­ge ble be­skutt og så­ret. Pri­de­pa­ra­den ble av­lyst, men over hele lan­det ble hel­dig­vis pri­de­flag­ge­ne he­vet høy­ere i støt­te og so­li­da­ri­tet - selv om man­ge var red­de. Un­der ett år et­ter­på, i 2023, opp­le­ver vi li­ke­vel at barnepride i Ber­gen ble av­lyst av ar­ran­gø­ren på grunn av trus­ler. Og at en av lan­dets og nordens stør­ste ho­tell­kje­der nek­ter sine ho­tel­ler og an­sat­te å mar­ke­re pri­de.

Det er stor for­skjell på å ikke gjø­re noe spe­si­elt ut av pri­de - å ikke mar­ke­re pri­de - og å nek­te noen å gjø­re det. Hvis man bru­ker bare noen få se­kun­der i et kom­men­tar­felt, som Norges bon­de­lags kom­men­tar­felt da de skif­tet til regn­bue­far­get logo, er det over­ty­de­lig at det fort­satt er be­hov for pri­de­mar­ke­ring i Norge og res­ten av ver­den. Iro­nisk nok star­ter man­ge kom­men­tar­fel­tet ofte mildt med "Hvor­for må vi mar­ke­re det­te egent­lig?" før det alt for ofte tar av med kom­men­ta­rer om pe­do­fi­li, bar­ne­mis­hand­ling og and­re svært drøye på­stan­der om hva pri­de an­gi­ve­lig gjør med sam­fun­net. Det sier seg selv at noe så en­kelt som kjær­lig­het, som generer så mye hat, må for­kla­res og mar­ke­res.

Det er li­ke­vel helt og hol­dent lov å vel­ge å ikke mar­ke­re pri­de. Det er lov å ha egne me­nin­ger om pri­de. Men me­nin­ge­ne og me­nings­ut­veks­lin­gen må helst skje med et fak­ta­ba­sert grunn­lag og ikke mi­nst med re­spekt i bun­nen for at men­nes­ker er for­skjel­li­ge, og vil leve for­skjel­lig. Det er også stor for­skjell på å nek­te noen å mar­ke­re noe, og å vel­ge å hol­de seg nøy­tral. Det er stor for­skjell på å sy­nes at et tema er van­ske­lig el­ler å ha me­nin­ger om et tema, og det å an­kla­ge and­re for både det ene og and­re for­di de els­ker el­ler vil els­ke noen av sam­me el­ler fle­re kjønn.

Det er fort­satt stort be­hov for å mar­ke­re pri­de. I ver­den, Norge og i Stein­kjer.