Gå til sidens hovedinnhold

Det grønne skiftet krever næringsareal: Desentraliser SIVA.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Venstre vil også fremover være en pådriver for det grønne skiftet. Omstilt og ny industri krever tilrettelagt areal. Det så vi eksempler på våren 2021 da mange kommuner i hele landet deltok i prosessen med lokalisering av en ny batterifabrikk. Slike prosesser er krevende, mange ulike hensyn må veies opp mot hverandre – gjerne under tidspress. Mange kommuner har ikke tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre slike prosesser på en god måte på egenhånd.

Staten har få virkemidler når det gjelder å legge til rette for næringsareal, det er en oppgave som i hovedsak påhviler kommunene og private investorer. For private investorer kan det være betydelig risiko å legge til rette for næringsareal, noen ganger er risikoen så høy at gode næringsareal ikke blir utviklet. Et av virkemidlene staten kan bruke for å tilrettelegge for mer næringsareal er SIVA – selskapet for industrivekst. SIVA er lokalisert i Trondheim, og har tradisjonelt hatt ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling – men i de senere år har det slik jeg ser det blitt lagt mindre vekt på areal og mer på «inkubatorer» og andre ikke fysiske virkemidler for jobbskaping. Som politiker ønsker jeg og Venstre å bruke SIVA mer aktivt som et redskap i det grønne skiftet, og da særlig når det gjelder utviklingen av nye areal for næringsutvikling. SIVA kan bli en enda viktigere pådriver og bidragsyter overfor kommuner landet rundt som skal legge til rette for nye, og utvikle eksisterende næringsareal. For private investorer kan et videreutviklet SIVA være en viktig risikoavlaster som gjør at beslutninger om utbygging og investering i næringsareal blir gjennomført.

Nye næringsareal kan komme i konflikt med viktige natur- og miljøverdier. For miljø- og næringspartiet Venstre er det mulig å løse eventuelle konflikter mellom naturverdier og næringsareal. For eksempel er det nå nylig tatt beslutning om både ny utbygging og vern av viktige naturverdier på industriområdet Fiborgtangen i Levanger. Det viser at det er mulig å både bygge ny industri, samtidig som vi ivaretar viktige naturverdier. For Venstre er det viktig å ivareta natur- og kulturverdier i alle utbyggingssaker, eksemplet fra Fiborgtangen viser at det er mulig.

For at SIVA skal bli en enda viktigere motor i det grønne skiftet ønsker jeg at SIVA i større grad utvikles til å bli en eiendomsaktør som kan bistå kommuner i utbygging av næringsareal. Både med kompetanse, men og med økonomiske muskler der det kreves. Venstre mener det grønne skiftet og industribyggingen knyttet til dette i stor grad vil foregå i distriktsnorge. For å gjøre SIVA enda mer relevant er det derfor også naturlig å se på lokaliseringen av SIVAs hovedkontor. Jeg mener dette er viktige statlige kompetansearbeidsplasser som bør være enda tettere på i de områdene som nye industrietableringer skal skje. For meg er det derfor viktig å jobbe for at disse flyttes ut av storbyen Trondheim, og for eksempel lokaliseres på Steinkjer, der en samlokalisering med etater som Landbruksdirektoratet og Distriktssenteret kan forsterke statens satsing på distrikts-Norge og det grønne skiftet.

Kommentarer til denne saken