(Trønderdebatt)

Denne uka åpner O2-huset i Steinkjer. Ogndalsvegen 2, svært sentralt, like ved stasjonen og Trønderbanen. NAV Trøndelag, Sweco og BDO har allerede flyttet inn. I nye og moderne lokaler, i et framtidsrettet og bærekraftig bygg.

Det nyrenoverte Samfunnshuset, perlen i gjenreisingsarkitekturen, ble åpnet i august. Både O2 og Samfunnshuset er viktige milepæler i byutviklingen som både sikrer mange arbeidsplasser og som styrker attraktiviteten til Steinkjer. Kommunen har gjennom mange år arbeidet systematisk for å styrke byens attraktivitet, utvikle kompetansemiljøer og legge til rette for økt verdiskaping. InnoCamp, det nye kulturkvartalet og Helse- og beredskapshuset er viktige eksempler på det, og det nye O2-huset følger videre opp. Administrasjonsbyen skal bygges videre, og flere brikker i helheten er i prosess.

Kjøpet av Fylkets Hus er en sentral del av det videre arbeidet. Med kjøpet av Fylkets Hus på Nordsia fortsetter Steinkjer kommune en offensiv byutvikling, samtidig som dette ikke minst legger til rette for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Vi tar nye skritt i retning av bedre tjenester og framtidas omsorgsløsninger. Jeg er opptatt av at vi fortsatt holder trykk i kommunens strategiske utviklingsarbeid også videre framover.

Sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til et felles fylke er utfordrende for Steinkjer, fordi kommunen har vært vertskap for mange etater, funksjoner og organisasjoner med Nord-Trøndelag som nedslagsfelt. Vi har forsøkt å møte dette både med å forsvare det vi har, men ikke minst gjennom å ta aktive utviklingsgrep i samspill med mange andre. Det var en helt nødvendig premiss for fylkessammenslåingen at Steinkjer ble definert som administrasjonssenter for Trøndelag. Men det kan høres røster som sier at «dette vil ikke stå seg», og «det er bare et tidsspørsmål for det meste havner i Trondheim uansett». Ja, tyngdekrafta mot Trondheimsregionen er sterk. Nettopp derfor må vi bidra til å utvikle strukturer og legge til rette for løsninger som kan stå seg over tid.

Trøndelag fylkeskommunes beslutning om å bygge et nytt Fylkets Hus på stasjonsområdet er et kontant og svært positivt svar på den usikkerheten som mange har kjent på når det gjelder Steinkjer som administrasjonssenter i det lange løp. Som ordfører er jeg opptatt av at kommunen må legge til rette for at dette skjer. Det handler om arbeidsplasser og kompetansemiljø. For å få til et nytt administrasjonsbygg for fylkeskommunen bidrar derfor kommunen gjennom å regulere areal til dette på stasjonsområdet, byens kommunikasjonsknutepunkt. Og derfor kjøper vi også dagens Fylkets Hus på Nordsileiret. Fylkeskommunen har forutsatt at man får avhendet det gamle for å kunne satse på et nybygg, og nå sikrer Steinkjer kommune at dette skjer.

Et regionsenter og et administrasjonssenter for Trøndelag kan bare stå seg hvis byen er attraktiv, det er trivelig å være her, og at vi faktisk har fasiliteter som gjør at vi kan ta imot besøkende. Derfor har vi i lang tid arbeidet for å få økt hotellkapasiteten i byen. Det vil gi mange nye arbeidsplasser og styrke arrangementsbyen. Reguleringen av stasjonsområdet og byggingen av et nytt Fylkets Hus på området henger tett sammen med muligheten til å få et nytt hotell til Steinkjer. Aktørene er delvis de samme, og det er opplagte synergier mellom et hotell og et nytt Fylkets Hus. Så kommunens grep med å kjøpe dagens Fylkets Hus er slik også et bidrag til å få et nytt, etterlengtet hotell til byen!

Gjennom Steinkjerbygg KF betaler kommunen 100 mill. kroner for Fylkets Hus. Dette er mye penger, men ikke noe som slår direkte inn i kommunens driftsøkonomi. Steinkjerbygg-konsernet er en suksess, som også gir muskler til by- og eiendomsutvikling. I tillegg til at kjøpet er utløsende for utviklingen på stasjonsområdet, gir Fylkets Hus og eiendommen rundt kommunen areal til å utvikle helse- og omsorgstilbudet videre, i umiddelbar nærhet til Steinkjer Sykeheim og Helse- og beredskapshuset. Nøyaktig hvilke tilbud som skal etableres der, er ikke avklart ennå. Men vi vet at vi trenger flere institusjonsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg, og også godt tilrettelagte boliger i privat eie, trygghetsboliger. Nå får vi grunnlag til å utvikle en moderne og framtidsrettet omsorgstjeneste i sentrum. Så skal det legges til at det ikke er et mål at hele denne eiendommen skal utvikles av kommunen alene. Vi vil invitere private aktører inn for å se hva vi kan utvikle i et partnerskap videre.

En by blir selvsagt aldri ferdigbygd. Men det er ulike faser i en bys utvikling, og i de siste årene har det skjedd mye i Steinkjer. Nye bygg og samling av kompetansemiljøer ja, men også vekt på å utvikle byen, byrom, turdrag, møteplasser og opplevelser. Byen skal fylle mange funksjoner, for oss som bor her, og for besøkende. Vi har kommet et godt stykke på veg, men vi har enda mer å gå på. Med åpning av O2 og kjøpet av Fylkets Hus tar vi nye og viktige skritt videre.