Til kamp mot mobbing

Ungdataundersøkelsen i 2015 kom ungdom i Verran dårligst ut på debutalder med alkohol på Innherred. Nå er de best.

OPPFORDRING: Anders Lindstrøm og Gisle Almlid-Larsen ber alle innbyggere i Verran til å være med i kampen mot mobbing. Spesielt håper de at foreldre følger med på hva som foregår på sosiale medier hvor det dessverre foregår mobbing. Foto: Svein Leknes

Nyheter

– Dette viser at holdningsskapende arbeid nytter, sier ordfører Anders Lindstrøm i Verran.

Han er også fornøyd med at foreldrenes holdninger med å gi sine barn alkohol er markant endret. Ifølge undersøkelsen har andelen sunket med hele 22 prosent. Andelen som har beruset seg på alkohol har sunket med 16 prosent.

– Her har foreldre og ungdom diskutert og tatt noen valg. Siden 2015 har dette vært et tema som både skole og lensmann har snakket med ungdommen om, og det er gledelig at resultatene i Verran både på debutalder og foreldre som gir lov, er betraktelig forbedret, sier Lindstrøm. Ifølge ordføreren er Verran nå den eneste kommunen på Innherred som har 18-årsgrense på lokalfester hvor det omsettes alkohol.

– Det er et av kravene vi stiller når det søkes om bevilgning, sier Lindstrøm. Dette bidrar også til en positiv holdningsendring.

Nulltoleranse

Etter at det har kommet endringer i opplæringslovens paragraf 9A, også kalt mobbeloven, har også skolen i Verran innført nulltoleranse mot mobbing.

– Vi har hatt foreldremøte på Malm oppvekstsenter og skal til Folla skole for å informere om endringen i loven, og hva den innebærer. Det skal være nulltoleranse på mobbing og krenkelser. Det skal være et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier rektor Gisle Almlid-Larsen.

Mobbetiltak

Ifølge lovendringen kan skolen nå gripe inn i mobbesaker i elevens fritid.

– Nå er kravet blitt tydeligere. Skolen skal ta tak i mobbing også utenfor skolegården. Ungdata og elevundersøkelsen viser derimot at det er på fritida man er mest utsatt for mobbing. Vi har flotte ungdommer i Verran, men dessverre foregår det mobbing også her. Vi har fått en positiv endring til alkoholvaner. Nå skal vi ha som hovedbudskap å stoppe mobbing. Da må alle bidra. Både skolen, idretten, kulturlivet, foreldre, elever og andre må være med. Ingen er født mobbere, noe skjer på veien mot voksenlivet. Vi foreldre er våre barns viktigste rollemodeller, og kanskje vi bør tenke litt over hva vi sier og gjør enkelte ganger. Det gjelder også fremtredende lederskikkelser i politikken, idretten og samfunnslivet. Mobbing er, slik jeg ser det, ikke bare et skoleproblem, men et samfunnsproblem, På samme måte som vi fikk en diskusjon om holdninger til alkoholbruk, ønsker jeg nå en åpen diskusjon om denne problematikken med et mye bredere utgangspunkt enn at det bare er et skoleproblem, sier Lindstrøm.

– På landsbasis er, ifølge undersøkelsen, hele 50.000 barn utsatt for mobbing. Det vil si at det i gjennomsnitt er én i hver klasse. Dette har negative konsekvenser for dem det gjelder og for samfunnet for øvrig. Dette må vi gjøre det vi kan for å stoppe. Vi må alle snakke om det og melde ifra når vi ser det foregår, sier Almlid-Larsen.